Zarządzenia

 ZARZĄDZENIE NR 1/2024

DYREKTORA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA W ZIELONEJ GÓRZE

z dnia 15.02.2024 r.

 w sprawie wprowadzenia standardów ochrony małoletnich

 Na podstawie art. 22b pkt 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) zarządza się, co następuje: 

§ 1.

Wprowadzam w życie w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze, zwanej dalej przedszkolem, standardy ochrony małoletnich.

§ 2.

 1. Ochrona małoletnich w przedszkolu funkcjonuje w oparciu o przyjęte Standardy Ochrony Małoletnich przez dyrektora przedszkola, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. Standardy o których mowa w ust. 1 uwzględniają specyfikę przedszkola (charakter, rodzaj) oraz sytuację dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 3. Ochrona małoletnich w przedszkolu stanowi ogół działań dyrektora, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, podejmowanych dla zapewnienia ochrony małoletnich w sposób zgodny i spójny z wprowadzonymi standardami ochrony małoletnich.

§ 3.

Celem wprowadzeni standardów ochrony małoletnich w przedszkolu jest zapewnienie: 1) zgodności działalności wszystkich podmiotów przedszkola ze standardami ochrony małoletnich;

 2) przestrzegania i promowania zasad bezpiecznych relacji na linii pracownik małoletni, małoletni – małoletni;

 3) stosowania skutecznych mechanizmów kontroli standardów ochrony małoletnich;

 4) bieżącego monitorowania i ewaluacji standardów ochrony małoletnich; 

5) szybkiego reagowania w sytuacji pojawiających się podejrzeń krzywdzenia dziecka. 

§ 4.

1. Ochronę małoletnich w przedszkolu realizują następujące działania: 1) opracowanie i wdrożenie wewnątrzszkolnych standardów i wskaźników ochrony małoletnich;

 2) opracowanie niezbędnych procedur, regulaminów, polityk i innych mechanizmów stosowania standardów ochrony małoletnich; 

3) upowszechnienie standardów ochrony małoletnich wśród pracowników, rodziców, samych małoletnich; 

4) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za różne aspekty realizowania standardów ochrony małoletnich, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

  5) prowadzenie instruktarzu i szkoleń z zakresu dokumentacji regulującej stosowanie standardów ochrony małoletnich;

 6) monitorowanie i ocena funkcjonowania standardów ochrony małoletnich.

 2. Zasady i sposoby realizacji standardów ochrony małoletnich regulują w przedszkolu obowiązujące polityki, regulaminy, instrukcje, procedury i zarządzenia dyrektora. Wykaz dokumentów związanych ze stosowanie standardów ochrony małoletnich stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5.

1. Zadania związane ze stosowaniem standardów ochrony małoletnich realizują wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu, również inne osoby które nie są pracownikami a wykonują czynności z małoletnimi (jak wolontariusz, praktykant).

 2. Za wprowadzenie standardów ochrony małoletnich odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola.

§ 6.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.02.2024 r

 Załączniki do zarządzenia: 

1. Załącznik nr 1 – Standardy ochrony małoletnich w przedszkolu 

2. Załącznik nr 2 – Wykaz osób odpowiedzialnych za różne aspekty realizowania standardów ochrony małoletnich w przedszkolu

 3. Załącznik nr 3 – Wykaz dokumentów związanych z wprowadzeniem standardów ochrony małoletnich w przedszkolu

                                                                                   Dyrektor 

                                                                              Agnieszka Sibilska

                                                                                          Załącznik nr 1

                                                                                 Do Zarządzenia Dyrektora 

                                                                                      Nr 1/2024 z dnia 15.02.2024r.

 STANDARDY OCHRONY   MAŁOLETNICH 

w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolaka    w Zielonej Górze

                                                                                                                       Załącznik nr 2                                                                                                                       

                                                                                  Do Zarządzenia Dyrektora 

                                                                                      Nr 1/2024 z dnia 15.02.2024r.

 Wykaz osób odpowiedzialnych za różne aspekty realizowania standardów ochrony małoletnich w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze

Lp.
Stanowisko 
Zakres czynności


1.


Dyrektor


 
Osoba odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń – związanych z krzywdzeniem małoletnich i podejrzeniem doznawania krzywdzenia oraz odpowiedzialne za udzielanie wsparcia małoletniemu

2.

Dyrektor Osoba odpowiedzialna za: • składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na 9 szkodę małoletniego, • zawiadamianie sądu opiekuńczego o wgląd w sytuacje małoletniego

3.

Psycholog
Osoba odpowiedzialna za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”

4.Z-ca dyrektora
Osoba, która przeszkoli osoby pracujące i współpracujące jak stosować standardy

     Załącznik nr 3                                                                                                                       

                                                                                  Do Zarządzenia Dyrektora 

                                                                                      Nr 1/2024 z dnia 15.02.2024r.

                                   Wykaz dokumentów

 związanych z stosowaniem standardów ochrony małoletnich w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolaka   

                                   w Zielonej Górze


1.

Polityka ochrony małoletnich 


2.

Zasady bezpiecznych relacji na linii pracownik – małoletni

3.
Zasady bezpiecznych relacji na linii małoletni – małoletni, czyli reguły życia w grupie przedszkolnej

4.
Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia małoletniego przez pracownika przedszkola lub inną osobę dorosłą

5.
Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia małoletniego przez rodzica

6.
Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka przez rówieśników

7.
Procedura składania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego

8.
Procedura zawiadamiania sądu rodzinnego o wgląd w sytuację małoletniego
9.
Procedura zawiadamiania sadu rodzinnego o wgląd w sytuację małoletniego
10. 
Zarządzenie Dyrektora w sprawie  wskazania:osoby/osób odpowiedzialnych za składanie zawiadomienia o  podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniegoosoby/osób odpowiedzialnej za składanie zawiadomienia do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację małoletniegoosoby/osób odpowiedzialnych za wszczynanie procedury „Niebieskiej karty”

              załącznik nr 1 

                                                                                     do Zarządzenia Dyrektora Nr 2/2024 z dnia 15.02.2024 r.

 POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM

                W Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze

                                                                                  Rozdział 1

                                                                      Postanowienia ogólne

                                                                                                  § 1

 1. Celem POLITYKI OCHRONY MAŁOLETNICH w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolaka  jest: 

1) uwrażliwienie wszystkich pracowników, współpracowników (wolontariuszy, praktykantów, osoby z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne) rodziców, osób współpracujących z Niepublicznym Przedszkolem Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze na wagę podejmowania działań zmierzających do ochrony dzieci przed krzywdzeniem; 

2) wskazanie zakresów odpowiedzialności poszczególnych osób za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się pod opieką PRZEDSZKOLA; 

3) podejmowanie adekwatnej interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci i/lub bezpośredniego zagrożenia ich zdrowia i życia;

 4) określenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i interwencyjnych mających na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa,

 2. Znajomość i praktyczne stosowanie POLITYKI OCHRONY MAŁOLETNICH jest moralnym i zawodowym obowiązkiem wszystkich pracowników, i współpracowników PRZEDSZKOLA w Zielonej Górze.

 3. PRZEDSZKOLE  wprowadza STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH określenie w niniejszej POLITYCE.

                                                                                       § 2 

 1. Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników PRZEDSZKOLA jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.
 2.  Pracownik szkoły oraz praktykant, stażysta, wolontariusz w szkole traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Cały personel przedszkola , realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych PRZEDSZKOLA  oraz swoich kompetencji. 

§ 3

 Ilekroć w statucie jest mowa : 

1) POLITYCE – należy przez to rozumieć Politykę Ochrony Małoletnich w Szkole Pods

2) PLACÓWCE – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze

3) Pracodawcy – należy przez to rozumieć ,Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze , 

4) dziecku, uczniu, małoletnim – należy przez to rozumieć osobę która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła związku małżeńskiego;

 5) pracownikach – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze , ale też  wolontariuszy, praktykantów, osoby z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne; 

6) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze na podstawie KP; 

7) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden oddział w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze 

 8) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, a także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze 

 9) wychowankach – uczniach – należy przez to rozumieć wychowanków Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze;

 10) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze; 

11) krzywdzeniu – należy przez to rozumieć każde zamierzone lub niezamierzone działanie, lub zaniechanie działania jednostki, instytucji lub społeczeństwa jako całości i każdy rezultat takiego działania lub bezczynności, które naruszają równe prawa i swobody dzieci i/lub zakłócają ich optymalny rozwój. Wyróżnia się następujące formy krzywdzenia:

 ∙ przemoc fizyczna wobec dziecka to przemoc, w wyniku której dziecko doznaje faktycznej fizycznej krzywdy lub jest nią potencjalnie zagrożone. Krzywda ta następuje w wyniku działania bądź zaniechania działania ze strony rodzica lub innej osoby odpowiedzialnej za dziecko, lub ze strony osoby, której dziecko ufa, bądź która ma nad nim władzę. Przemoc fizyczna wobec dziecka może być czynnością powtarzalną lub jednorazową, 

 ∙ przemoc psychiczna wobec dziecka to przewlekła, niefizyczna, szkodliwa interakcja pomiędzy dzieckiem a opiekunem, obejmująca zarówno działania, jak i zaniechania. Zaliczamy do niej m.in.: niedostępność emocjonalną, zaniedbywanie emocjonalne, relację z dzieckiem opartą na wrogości, obwinianiu, oczernianiu, odrzucaniu, nieodpowiednie rozwojowo lub niekonsekwentne interakcje z dzieckiem, niedostrzeganie lub nieuznawanie indywidualności dziecka i granic psychicznych pomiędzy rodzicem a dzieckiem.

 ∙ wykorzystywanie seksualne dziecka to włączanie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody i/lub na którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób i/lub która jest niezgodna z normami prawnymi lub obyczajowymi danego społeczeństwa. Z wykorzystaniem seksualnym mamy do czynienia, gdy taka aktywność wystąpi między dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem a innym dzieckiem, jeśli te osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają w relacji opieki, zależności, władzy, 

∙ zaniedbywanie dziecka to chroniczne lub incydentalne niezaspokajanie jego podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych i/lub nierespektowanie jego podstawowych praw, powodujące zaburzenia jego zdrowia i/lub trudności w rozwoju. Do zaniedbywania dochodzi w relacji dziecka z osobą, która jest zobowiązana do opieki, wychowania, troski i ochrony dziecka

Rozdział 2

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci                                                           § 4

 1. Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci

2. Czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka określa załącznik nr 1 do niniejszej POLITYKI.

 3. Symptomy krzywdzenia dziecka określa załącznik nr 2 do niniejszej POLITYKI.

§ 5

 1. Znajomość czynników ryzyka i umiejętne ich rozpoznawanie umożliwiają:

 1) identyfikowanie dzieci, które są bardziej narażone na krzywdzenie, 

2) planowanie działań profilaktycznych wobec rodziny na bardzo wczesnym etapie życia dziecka, w tym również działań profilaktycznych adresowanych do dzieci, 

3) przerwanie stosowania przemocy wobec dzieci.

 2. Wystąpienie jednego lub nielicznych czynników ryzyka nie jest jednoznacznym sygnałem, że w rodzinie dochodzi do krzywdzenia dziecka. Jeżeli jednak liczba czynników zwiększa się lub jeden z nich nasila się, należy podjąć wnikliwą obserwację dziecka i rodziny.

 3. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy PRZEDSZKOLA podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia (np. psychologicznej, materialnej) i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

 4. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka.

5. W przypadku gdy do zidentyfikowania czynników ryzyka dochodzi przez wolontariusza, praktykanta, inną osobę dorosłą niebędąca pracownikiem należy poinformować o tym: DYREKTORA albo PEDEAGOGA, który na podstawie uzyskanych informacji będzie prowadził niezbędne czynności o których mowa w ust. 3.

§ 6

 1. Znajomość symptomów krzywdzenia dziecka i umiejętne ich rozpoznawanie umożliwia:

 1) identyfikowanie dzieci, które są krzywdzone,

 2) przerwanie stosowania przemocy wobec dzieci.

 2. W przypadku podjęcia przez pracownika PRZEDSZKOLA podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone należy zareagować zgodnie z odpowiednią procedurą interwencji wskazaną w niniejszej POLITYCE.

Rozdział 3

Zasady bezpiecznych relacji w Przedszkolu 

§ 7

1. Naczelną zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez pracowników jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.

 2. Pracownik jest obowiązany do utrzymywania profesjonalnej relacji z małoletnim. 3. Reakcja, komunikat lub działanie pracownika wobec małoletniego są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych małoletnich.

 4. Pracownicy traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego godność i potrzeby.

§ 8

1. Zasady bezpiecznych relacji pracownika z dzieckiem określa załącznik nr 3 do niniejszej POLITYKI. 

2. Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi określa załącznik nr 4 do niniejszej POLITYKI. § 9 Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji pracownik – dziecko i dziecko– dziecko ustalone w PRZEDSZKOLU. 

Rozdział 4

Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników

§ 10

Rekrutacja pracowników PRZEDSZKOLA  odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności KODEKSEM PRACY, ustawą o pracownikach samorządowych, 

§ 11

PRZEDSZKOLE  musi zadbać, aby osoby przez nią zatrudnione (w tym osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie oraz wolontariusze/praktykanci) posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz były dla nich bezpieczne.

§ 12

 1. PRZEDSZKOLE może prosić kandydata/kandydatkę do pracy o przedstawienie referencji od poprzedniego pracodawcy lub o podanie kontaktu do osoby, która takie referencje może wystawić. 

2. Podstawą dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata/ kandydatki. Niepodanie takich danych w świetle obowiązujących przepisów nie powinno rodzić dla tej osoby negatywnych konsekwencji w postaci np. odmowy zatrudnienia wyłącznie w oparciu o tę podstawę

§ 13

 1. Przed zatrudnieniem NAUCZYCIELA pracodawca żąda:

 1) oświadczenia o posiadaniu przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;

 2) oświadczenia, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w celu potwierdzenia niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; Karta Nauczyciela nie wskazuje przy tym kiedy informacja ta powinna zostać pozyskana tj. na ile musi być aktualna. Sam dokument jest ważny na dzień jego sporządzenia (stwierdza stan na moment jego wydania). Nauczyciel nie musi przedkładać informacji o niekaralności wyłącznie w przypadku, gdy zostaje ponownie zatrudniony w Tym samym przedszkolu  w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia na podstawie art. 20 ust. 5c Karty Nauczyciela poprzedniego stosunku pracy (art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela). 

2. Dodatkowo, pracodawca sam musi pozyskać informację o niekaralności dyscyplinarnej nauczyciela, w tym celu przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest  obowiązany zasięgnąć informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych w trybie określonym w art. 85y ust. 1a Karty Nauczyciela.

§ 14

W przypadku zatrudnienia OSOBY NIEBĘDĄCEJ NAUCZYCIELEM do prowadzenia zajęć zgodnie z art. 15 Prawa oświatowego, pracodawca jest obowiązany pozyskać od niej: 

1) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w celu potwierdzenia niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku tej osoby nie ma zastosowania przepis zwalniający z konieczności przedłożenia zaświadczenia w przypadku ponownego zatrudnienia w tej samej placówce. Pracodawca wymaga aktualnego zaświadczenia każdorazowo przed nawiązaniem stosunku pracy.

§ 15

 1. Przed zatrudnieniem PRACOWNIKA NA STANOWISKU NIEPEDAGOGICZNYM, bez względu czy jest to stanowisko pomocnicze i obsługi czy urzędnicze, pracodawca wymaga oświadczenia o posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 2. Dodatkowo, w przypadku pracowników mających zajmować stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze pracodawca pozyskuje: 

1) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 2) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzi. Oświadczenie pracownika powinno zawierać zwrot „świadomy odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy”. Już zatrudniony pracownik na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć takie oświadczenie w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru. Niedochowanie tego terminu skutkuje ukaranie karą porządkową upomnienia lub nagany 

 3. Ustawa o pracownikach samorządowych, inaczej niż Karta Nauczyciela, nie nakłada obowiązku przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego przed nawiązaniem stosunku pracy. 

4. Pracodawca ma jednak prawo samodzielnie wystąpić o informację o niekaralności kandydata do pracy do Krajowego Rejestru Karnego w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym). 

§ 16

 1. Przed nawiązaniem stosunku pracy z NAUCZYCIELEM, OSOBĄ NIEBĘDĄCĄ NAUCZYCIELEM do prowadzenia zajęć zgodnie z art. 15 Prawa oświatowego lub przed dopuszczeniem do wykonywania czynności z małoletnimi w PRZEDSZKOLU wolontariusza, praktykanta, inną osobę Przeszkole  jest obowiązana sprawdzić taką osobę w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym oraz Rejestr osób w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Rejestr dostępny jest na stronie: rps.ms.gov.pl

2. Także w przypadku pracowników niepedagogicznych konieczny jest obowiązek zweryfikowania kandydata do pracy w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, ale tylko gdy zakres czynności wykonywanych przez pracownika niepedagogicznego obejmuje zadania wskazane w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich1 (np. w przypadku pomocy nauczyciela, opiekuna dzieci w trakcie przewozu z i do przedszkola ).

 3. Informacja zwrotna otrzymana z systemu teleinformatycznego Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym powinna zostać wydrukowana i złożona do części A akt osobowych pracownika lub analogicznej dokumentacji dotyczącej wolontariusza / praktykanta / osoby pracującej na podstawie cywilnoprawnej. To samo dotyczy Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Przy czym w przypadku tego Rejestru wystarczy wydrukować stronę internetową, na której widnieje komunikat, że dana osoba nie figuruje w Rejestrze.

 4. Aby sprawdzić osobę w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym PRZEDSZKOLE potrzebuje następujących danych kandydata/kandydatki: 1) imię i nazwisko, 2) data urodzenia, 3) pesel, 4) nazwisko rodowe, 5) imię ojca, 6) imię matki. 

1 Ar. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością̨ na tle seksualnym i ochronie małoletnich: 

„ Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi na pracodawcy lub innym organizatorze takiej działalności oraz na osobie, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do takiej działalności, ciążą obowiązki określone w ust. 2-8.” 

§ 17

 1. Przed nawiązaniem stosunku pracy z NAUCZYCIELEM, OSOBĄ NIEBĘDĄCĄ NAUCZYCIELEM do prowadzenia zajęć zgodnie z art. 15 Prawa oświatowego lub przed dopuszczeniem do wykonywania czynności z małoletnimi w PRZEDSZKOLU  wolontariusza, praktykanta, inną osobę PRZEDSZKOLE: 

1) odbiera od osoby informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, handlu ludźmi, znęcania się), w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego (handlu ludźmi, znęcania się) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

2) oświadczenie o państwie/ach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywego oświadczenia.

 3) (tylko gdy mieszkała w innych Państwach w ciągu 20 lat niż Rzeczypospolita Polska) informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariacie związanej z kontaktami z dziećmi bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla w/w celów.

 2. Osoba posiadająca obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska, jest zobowiązana dodatkowo przedłożyć w PRZEDSZKOLU  informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariacie związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla w/w celów.

 3. Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas osoba składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, handlu ludźmi, znęcania się), w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego (handlu ludźmi, znęcania się) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi. 

 4. W treści oświadczeń składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia składa się oświadczenie składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia Rozdział 5 Procedury interwencji oraz osoby odpowiedzialne – zasady ogólne

§ 18

1. Zagrożenie bezpieczeństwa małoletnich może przybierać różne formy, z wykorzystaniem różnych sposobów kontaktu i komunikowania.

 2. Na potrzeby POLITYKI przyjęto następującą kwalifikację zagrożenia bezpieczeństwa dzieci: 

1) popełniono przestępstwo na szkodę dziecka (np. wykorzystanie seksualne, znęcanie się nad dzieckiem, zgwałcenie), 

2) doszło do innej formy krzywdzenia, niebędącej przestępstwem, takiej jak np. krzyk, kary fizyczne, poniżanie;

 3) doszło do zaniedbania potrzeb życiowych dziecka (np. związanych z żywieniem, higieną czy zdrowiem); 

3. Na potrzeby POLITYKI wyróżniono procedury interwencji w przypadku podejrzenia, czy ujawnienia działania na szkodę dziecka przez:

 1) pracownika, innej osoby dorosłej (np. wolontariusza, praktykanta) 

2) rodziców/opiekunów prawnych i faktycznych 

3) inne dziecko 

§ 19

 W przypadku podjęcia przez pracownika placówki podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia NOTATKI SŁUŻBOWEJ i przekazania uzyskanej informacji PEDAGOGOWI / DYREKTOROWI

§ 20

1. PEDAGOG wzywa rodzica dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa, oraz informuje ich o podejrzeniu. 

2. PEDAGOG powinien sporządzić PLAN POMOCY DZIECKU.

 3. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

 1) podjęcia przez PRZEDSZKOLE  działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej placówki;

 2) wsparcia, jakie placówka zaoferuje dziecku; 

3) skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istniej taka potrzeba.

§ 21

1. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) kierownictwo placówki powołuje ZESPÓŁ INTERWENCYJNY, w skład którego mogą wejść: PEDAGOG/PSYCHOLOG, WYCHOWAWCA dziecka, DYREKTOR, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku (dalej określani jako: ZESPÓŁ INTERWENCYJNY).

 2. ZESPÓŁ INTERWENCYJNY sporządza PLAN POMOCY DZIECKU, spełniający wymogi określone w § 20 ust. 3 POLITYKI.

 3. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne. ZESPÓŁ INTERWENCYJNY wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

§ 22

 1. PLAN POMOCY DZIECKU jest przedstawiany przez PEDAGOGA opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji. 

2. PEDAGOG informuje rodziców o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskie Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji). 

3. Po poinformowaniu rodziców przez PEDAGOGA – zgodnie z paragrafem poprzedzającym – DYREKTOR i wyznaczony inny pracownik składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

 4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.

§ 23

W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili rodzice dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować rodziców dziecka na piśmie.

§ 24 

1. Z przebiegu interwencji sporządza się KARTĘ INTERWENCJI, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej POLITYKI. Kartę załącza się do dokumentacji prowadzonej przez osobę wyznaczaną do koordynowania stosowania standardów ochrony małoletnich.

 2. Wszyscy pracownicy PRZEDSZKOLA i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym  związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych. 

Rozdział 6

Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia małoletniego przez pracownika PRZEDSZKOLA lub inną osobę dorosłą

 § 25

 1. W przypadku podjęcia przez pracownika SZKOŁY podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia NOTATKI SŁUŻBOWEJ i przekazania uzyskanej informacji PEDAGOGOWI, PSYCHOLOGOWI, a w przypadku sprawy dotyczącej pracownika PRZEDSZKOLA  do DYREKTORA odpowiedzialnego za monitorowanie realizacji POLITYKI. Notatka może mieć formę pisemną lub postać elektroniczną. Wzór NOTATKI SŁUŻBOWEJ zawiera załącznik nr 6 do niniejszej POLITYKI

 2. Interwencja prowadzona jest przez PEDAGOGA, PSYCHOLOGA (ale może być również DYREKTORA), 

3. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony PEDAGOGA, PSYCHOLOGA, wówczas interwencja prowadzona jest przez DYREKTORA .

 4. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony DYREKTORA, wówczas działania interwencyjne opisane w niniejszej procedurze podejmuje osoba, która dostrzegła krzywdzenie lub do której zgłoszono podejrzenie krzywdzenia

§ 26

 W przypadku krzywdzenia dziecka przez pracownika DYREKTOR podejmują następujące działania: 

1) natychmiastowo odsuwa pracownika od wszelkich form kontaktu z dziećmi (nie tylko dzieckiem pokrzywdzonym) do czasu wyjaśnienia sprawy, 

2) przeprowadza z poszanowaniem godności i intymności rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka, w szczególności jego rodzicami. DYREKTOR stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Ustalenia są spisywane na KARCIE INTERWENCJI (załącznik nr 5). 

3) przeprowadza rozmowę z rodzicami dziecka przedstawiając PLAN POMOCY DZIECKU w szkole, przy udziale pedagoga lub psychologa PRZEDSKOLNEGO ;

 4) przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem, przedstawia konsekwencje, w przypadku nieprzestrzegania POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM; 

 5) podejmuje w stosunku do nauczyciela lub pracownika działania dyscyplinujące wynikające z   Kodeksu pracy;

 6) w przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo DYREKTOR sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury. Wzór zawiadomienia znajduje się w Załączniku nr 7 do niniejszej POLITYKI.

§ 27

 W przypadku zgłoszenia przemocy wobec dziecka ze strony osoby dorosłej nie będącej pracownikiem przedszkola , PEDAGOG /PSYCHOLOG wyjaśniając sprawę podejmują następujące działania:

 1) przeprowadza z poszanowaniem godności i intymności rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka, w szczególności jego rodzicami. DYREKTOR stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Ustalenia są spisywane na KARCIE INTERWENCJI (załącznik nr 5). 

2) opracowuje PLAN POMOCY DZIECKU, 3) przeprowadza rozmowę z rodzicami dziecka przedstawiając PLAN POMOCY DZIECKU w przedszkolu;

 4) współpracuje z rodzicami i WYCHOWAWCĄ przy jego realizacji.

§ 28

 1. Plan pomocy dziecku uwzględnia:

 1) podjęcia działań przez szkołę w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji: w przypadku podejrzenia przestępstwa zawiadomienie policji lub prokuratury, 

2) form wsparcia, jakie przedszkole  zaoferuje dziecku, 

3) propozycji skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeśli istnieje taka potrzeba.

 2. PEDAGOG monitoruje i relacjonuje dyrektorowi oraz rodzicom przebieg realizacji planu.

§ 29

 1. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor powołuje ZESPÓŁ INTERWENCYJNY, w skład którego mogą wejść: pedagog/psycholog, wychowawca dziecka, dyrektor, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku (dalej określani jako: zespół interwencyjny). 

2. Zespół interwencyjny sporządza PLAN POMOCY DZIECKU, spełniający wymogi określone w § 28 Polityki, na podstawie informacji PEDAGOGA/PSYCHOLOGA przedszkolnego  oraz innych, uzyskanych przez członków Zespołu

 3. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili rodzice dziecka, powołanie Zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające. Ze spotkania sporządza się protokół. 

§ 30

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się KARTĘ INTERWENCJI, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej POLITYKI. Kartę załącza się do dokumentacji małoletniego.

 2. Wszyscy pracownicy placówki i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

§ 31

 W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (Policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112, 997 lub 998 (pogotowie). Poinformowania służb dokonuje pracownik, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu i następnie wypełnia KARTĘ INTERWNECJI. 

Rozdział 7

Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia małoletniego przez rodzica

§ 32

 1. W przypadku podjęcia przez pracownika PRZEDSZKOLA  podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone przez rodziców, pracownik ma obowiązek sporządzenia NOTATKI SŁUŻBOWEJ i przekazania uzyskanej informacji PEDAGOGOWI, PSYCHOLOGOWI (może być również DYREKTOROWI). Notatka może mieć formę pisemną lub postać elektroniczną. Wzór notatki służbowej zawiera załącznik nr 6 do niniejszej POLITYKI

 2. W przypadku gdy zgłaszającym krzywdzenie jest małoletni pracownik PRZEDSZKOLA  przyjmuje informację, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez wysłuchanie go bez świadków. Z rozmowy sporządza notatkę służbową ( załącznik nr 1) i informuję o tym PEDAGOGA/PSYCHOLOGA. 

3. PEDAGOG/PSYCHOLOG przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka. Stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 5). 

§ 33

Jeżeli rodzice są osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy, pedagog/psycholog przeprowadza z nimi rozmowę na temat konsekwencji stosowania przemocy wobec dziecka oraz o obowiązkach prawnych przedszkola : wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” oraz w przypadku popełnienia przestępstwa zgłoszenia sprawy do prokuratury oraz w przypadku zagrożenia dobra dziecka do sądu rodzinnego. Informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia i udziale w programach dla osób stosujących przemoc.

§ 34

 1. PEDAGOG /PSYCHOLOG dokonuje diagnozy sytuacji i potrzeb dziecka oraz sporządza PLAN POMOCY DZIECKU, który uwzględnia sposoby zapewnienia dziecku bezpieczeństwa oraz opis wsparcia, jakie szkoła może zaoferować dziecku. Przygotowuje informację o placówkach pomocy dziecku.

 2. W przypadku podejrzenia, że dziecko doświadcza jednorazowej przemocy fizycznej (np. grupy, popychanie), przemocy psychicznej (np. poniżanie, dyskryminacja, ośmieszanie) lub innych niepokojących zachować (np. krzyk, niestosowne komentarze) przy braku współpracy rodziców lub powtarzających się przemocy DYREKTOR składa wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuacje dziecka. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 7 do niniejszej POLITYKI

 3. PEDAGOG/PSYCHOLOG szkolny informuje o swoich działaniach dyrektora PRZEDSZKOLA  4. Pedagog/psycholog szkolny monitorują sytuację dziecka, udzielają wsparcia i organizują pomoc stosownie do jego potrzeb.

§ 35

 W przypadku podejrzenia, że rodzic dziecka zaniedbuje jego potrzeby lub rodzina jest niewydolna wychowawczo (np. dziecko chodzi w nieadekwatnych do pogody ubraniach, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby dorosłej), rodzina stosuje przemoc wobec dziecka (rodzic/inny domownik krzyczy na dziecko, stosuje klapsy lub podobne rodzajowo kary fizyczne), DYREKTOR informuje właściwy ośrodek pomocy społecznej o potrzebie pomocy rodzinie, gdy niespełnianie potrzeb wynika z sytuacji ubóstwa. PEDAGOG/PSYCHOLOG mają możliwość wszczęcia procedury Niebieskie Karty.

§ 36

1. W przypadku podejrzenia że małoletni doświadcza krzywdzenia z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest jego życie należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (Policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112, 997 lub 998 (pogotowie). Poinformowania służb dokonuje pracownik, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu i następnie wypełnia KARTĘ INTERWNECJI.

 2. W przypadku podejrzenia że małoletni doświadcza krzywdzenia innymi typami przestępstw niż wskazane w ustępie poprzedzającym DYREKTOR składa pisemne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury. Wzór zawiadomienia znajduje się w Załączniku nr 8 do niniejszej POLITYKI.

 3. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji, o których mowa w ustępach poprzedzających.

Rozdział 8

Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka przez rówieśników

 § 37

 1. W przypadku podjęcia przez pracownika PRZEDSZKOLA  podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone przez inne dziecko z PRZEDSZKOLA  pracownik ma obowiązek sporządzenia NOTATKI SŁUŻBOWEJ i przekazania uzyskanej informacji do WYCHOWAWCY GRUPY ( dotyczy głownie dzieci 6-7 letnich ). Notatka może mieć formę pisemną lub postać elektroniczną. Wzór notatki służbowej zawiera załącznik nr 6 do niniejszej POLITYKI

 2. W przypadku gdy zgłaszającym krzywdzenie jest małoletni pracownik PRZEDSZKOLA  przyjmuje informację, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez wysłuchanie go bez świadków. Z rozmowy sporządza notatkę służbową ( zał. nr 1) i informuje o zaistniałym fakcie WYCHOWAWCĘ .

 3. WYCHOWAWCA informuje o zdarzeniu PEDAGOGA/PSYCHOLOGA i w jego obecności przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z osobą poszkodowaną oraz wychowankiem  podejrzanymi o krzywdzenie.

 4. PEDAGOG/PSYCHOLOG opracowuje PLAN POMOCY DZIECKU

 5. Pedagog /psycholog monitoruje sytuację dziecka przy współpracy z wychowawcą i rodzicami/opiekunami.

§ 38

 W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez inne dziecko z PRZEDSZKOLA  (np. na zajęciach) należy przeprowadzić rozmowę z dzieckiem podejrzewanym o krzywdzeniem oraz jego rodzicami, a także oddzielnie z dzieckiem poddawanym krzywdzeniu i jego rodzicami. Ponadto należy porozmawiać z innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu. W trakcie rozmów należy dążyć do ustalenia przebiegu zdarzenia, a także wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka krzywdzonego. Ustalenia są spisywane na KARCIE INTERWENCJI (załącznik nr 5). Dla dziecka krzywdzącego oraz krzywdzonego sporządza się oddzielne KARTY INTERWENCJI

§ 39

  W przypadku podejrzenia, że małoletni doświadcza ze strony innego dziecka jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. popychanie, szturchanie), przemocy psychicznej (np. poniżanie, dyskryminacja, ośmieszanie) lub innych niepokojących zachować (np. krzyk, niestosowne komentarze) przy braku powtarzającej się przemocy DYREKTOR  zawiadamia rodziców dziecka i przeprowadza rozmowę dyscyplinującą) . 

§ 40

 1. Wspólnie z rodzicami dziecka krzywdzącego należy opracować PLAN NAPRAWCZY, celem zmiany niepożądanych zachowań.

 2. Z rodzicami dziecka poddawanego krzywdzeniu należy opracować PLAN POMOCY DZIECKU, włączając w ten plan sposoby odizolowania go od źródeł zagrożenia.

§ 41

 W trakcie rozmów należy upewnić się, że dziecko podejrzewane o krzywdzenie innego dziecka samo nie jest krzywdzone przez rodziców, innych dorosłych bądź inne dzieci. W przypadku potwierdzenia takiej okoliczności należy przejść do procedury z Rozdziału 7

§ 42

W przypadku, gdy dziecko krzywdzące nie uczęszcza do PRZESZKOLA  należy porozmawiać z dzieckiem poddawanym krzywdzeniu, innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu, a także z rodzicami dziecka krzywdzonego celem ustalenia przebiegu zdarzenia, a także wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. DYREKTOR organizuje spotkanie/a z opiekunami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych podmiotach lub służb oraz o sposobach reakcji na zdarzenie ( poinformowanie rodziców dziecka krzywdzącego).

§ 43

 Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko w wieku od 13 do 17 lat, a jego zachowanie stanowi czyn karalny, należy ponadto poinformować właściwy miejscowo sąd rodzinny poprzez pisemne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez nieletniego. 

§ 44

 Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko powyżej lat 17, a jego zachowanie stanowi przestępstwo, wówczas należy poinformować właściwą miejscowo jednostkę prokuratury poprzez pisemne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Rozdział 9

Zasady ochrony wizerunku dziecka

§ 45

1. PRZEDSZKOLE  zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. PRZEDSZKOLE  uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

 3. Zasady ochrony wizerunku dziecka w PRZEDSZKOLU  stanowią Załącznik nr 8 do niniejszej POLITYKI.

Rozdział 11

Zasady dostępu małoletnich do Internetu oraz ochrony przed szkodliwymi treściami

§ 46

PRZEDSZKOLE zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, jest zobowiązana podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju; w szczególności należy zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

§ 47

 Na terenie PRZEDSZKOLA  dostęp do  do Internetu możliwy jest tylko : 

1) pod nadzorem wychowawcy grupy  na zajęciach; 

§ 48

 1. Pracownik placówki czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci podczas zajęć .

§ 49

Przedszkole  zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu, przy komputerach.

§ 50

 1. Osoba przeprowadzająca zajęcia korzystając z Internetu zapewnia, aby sieć internetowa organizacji PRZEDSZKOLA  była zabezpieczona przed niebezpiecznymi treściami, instalując i aktualizując odpowiednie, nowoczesne oprogramowanie.

 2. Wymienione w ust. 1 oprogramowanie jest aktualizowane przez wyznaczonego pracownika w miarę potrzeb, przynajmniej raz w miesiącu. 

3. Wyznaczony pracownik PRZEDSZKOLA  przynajmniej raz w miesiącu sprawdza, czy na komputerach ze swobodnym dostępem, podłączonych do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik stara się ustalić, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia.

§ 51

 1. Osobą odpowiedzialną za POLITYKĘ OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM w PRZEDSZKOLU  jest DYREKTOR. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest odpowiedzialna za:

 1) przygotowanie pracowników PRZEDSZKOLA  do stosowania standardów ustalonych w niniejszej POLITYCE przez zorganizowanie szkoleń wewnętrznych; pracownicy uczestniczący w szkoleniu potwierdzają fakt uczestnictwa w nim 

2) monitorowanie realizacji POLITYKI, 

3) reagowanie na sygnały naruszenia Polityki 

4) prowadzenie REJESTRU ZGŁOSZEŃ, na podstawie KART INTWERWENCJI,

 5) proponowanie zmian w POLITYCE.

 3. DYREKTOR współpracuje w tym zakresie z PEDAGOGIEM

 4. Osoba, o której mowa w ust. 1, przeprowadza wśród pracowników, rodziców, małoletnich PRZEDSZKOLA , raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ANKIETY stanowi Załącznik nr 10 do niniejszej Polityki

. 5. W ankiecie pracownicy, rodzice, małoletnich PRZEDSZKOLA  mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia POLITYKI w PRZEDSZKOLU .

 6. Osoba, o której mowa w ust. 1, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników PRZEDSZKOLA ankiet. Sporządza na tej podstawie SPRAWOZDANIE z monitoringu, które następnie przekazuje DYREKTOROWI.

 7. DYREKTOR wprowadza do POLITYKI niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom, dzieciom i ich rodzicom nowe brzmienie POLITYKI.

§ 52

1. W ramach monitoringu zasad i praktyk ochrony małoletnich DYREKTOR , PEDAGOG konsultuje się z rodzicami wychowanków  podczas spotkań dyrektora z  Rodzicami   zebrań grupowych  z rodzicami, w formie ankiet kierowanych do rodziców, rozmów pedagoga/psychologa z rodzicami. 

2. W ramach monitoringu stosowania POLITYKI DYREKTOR, PEDAGOG konsultują się z dziećmi podczas spotkań i pogadanek z wychowankami przedszkola .

Rozdział 12

Przepisy końcowe

§ 53

 1. POLITYKA wchodzi w życie z dniem z dniem ogłoszenia.

 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników PRZEDSZKOLA , dzieci i ich rodziców, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną (na konta pracowników i rodziców  elektronicznie , ewentualnie poczta służbową e-mail w stosunku do pracowników) oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie na tablicy ogłoszeniowej , również w wersji skróconej, przeznaczonej dla dzieci przedszkolnych opracowanych przez pedagoga i psychologa przedszkolnego .

 3. Zapisy zawarte w dokumencie Polityki obowiązują wszystkich pracowników PRZEDSZKOLA , w tym wolontariuszy, stażystów, praktykantów, inne osoby mające kontakt z wychowankami PRZEDSZKOLA , a znajomość jej treści potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 4. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się z POLITYKĄ i ja stosować.

 Załączniki: 

Załącznik nr 1. Czynnik ryzyka krzywdzenia dziecka

Załącznik nr 2  Symptomy krzywdzenia dziecka

Załącznik nr 3. Zasady bezpiecznych relacji pracownika z dzieckiem

Załącznik nr 4. Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi

Załącznik nr 5. Karta interwencji

Załącznik nr 6. Notatka służbowa

Załącznik nr 7. Wniosek o wgląd w sytuację dziecka

Załącznik nr 8. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

 Załącznik nr 9. Zasady ochrony wizerunku dziecka 

Załącznik nr 10. Ankieta (monitorująca) 

Załącznik nr 11. Sprawozdanie z monitoringu 

 Załącznik nr 1. Czynnik ryzyka krzywdzenia dziecka

CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA DZIECKA

 Choć dziecko nigdy nie jest winne doznawanej krzywdy, uznaje się, że niektóre jego cechy, związane np. ze stanem zdrowia, poziomem rozwoju, funkcjonowaniem czy pozycją w rodzinie, mogą bardziej narażać je na doświadczanie przemocy.

 Wyodrębnia się trzy grupy czynników ryzyka, które mogą wskazywać na zagrożenie pojawienia się przemocy:

 CZYNNIKI ZWIĄZANE Z DZIECKIEM 

Czynniki ryzyka i Opis:

 Przedwczesny poród, poród bez pomocy medycznej niska waga urodzeniowa poród z ciąży bliźniaczej lub mnogiej krótkie przerwy pomiędzy kolejnymi porodami Początek życia dziecka, okoliczności jego narodzin, takie jak: przedwczesny poród, poród bez pomocy medycznej, niska waga urodzeniowa, narodziny z ciąży mnogiej oraz krótka przerwa pomiędzy kolejnymi porodami, mogą być czynnikami ryzyka krzywdzenia.

 Wszystkie te sytuacje stanowią ogromne obciążenie psychiczne i fizyczne dla rodziców. długotrwały płacz Nadmierna płaczliwość dziecka z kolei budzi bezradność, poczucie winy rodzica; stany te mogą zamienić się w złość, bezsilność, a w konsekwencji wywołać agresję wobec dziecka czy jego odrzucenie.

 Wiek dziecka – Czynnikiem ryzyka krzywdzenia może być także określony wiek dziecka. W rozwoju dziecka występują tzw. okresy krytyczne, w których jest większe prawdopodobieństwo pojawienia się pewnych rodzajów krzywdzenia. Najmłodsze dzieci (do 3 r.ż.) są bardziej zależne od opiekunów i spędzają z nimi więcej czasu. Dzieci w tym wieku mają mniejszą zdolność dostosowania się do oczekiwań rodziców, a także słabiej panują nad emocjami. To sprawia, że ryzyko doznawania przez nie przemocy fizycznej i psychicznej jest większe. Badania wskazują także, że w okresie od osiągnięcia 8 r.ż. przez cały czas dojrzewania dziecko jest bardziej narażone na ryzyko wykorzystywania seksualnego. przewlekłe choroby niepełnosprawność intelektualna niepełnosprawność ruchowa Okolicznością zwiększającą prawdopodobieństwo krzywdzenia jest niepełnosprawność intelektualna dziecka, mocno powiązana z ryzykiem wystąpienia przemocy oraz wykorzystania seksualnego. 

 Również przewlekłe choroby somatyczne oraz niepełnosprawność ruchowa skutkują dużą, a także trwałą zmianą życia całej rodziny. Bez odpowiedniego wsparcia taka rodzina jest istotnie narażona na wystąpienie krzywdzenia, mogącego przybrać formę jawnego odrzucenia dziecka, biernego zaniedbywania lub czynnych form przemocy, związanych z rozładowywaniem frustracji. W sytuacji niepełnosprawności lub choroby dziecka może dojść również do przemocy psychicznej, która niekiedy wynika ze stawiania dziecku wymagań, jakim nie jest ono w stanie sprostać. choroby psychiczne Kolejnym czynnikiem ryzyka są choroby psychiczne dziecka. Wystąpienie u dziecka zaburzeń psychicznych wiąże się z wysokim poziomem stresu i lęku w rodzinie. Łatwo wtedy o eskalację trudnych zachowań pozostałych domowników, np. agresji i przemocy – zarówno fizycznej, jak i słownej.

 CZYNNIKI RODZINNE

 czyli cechy charakteryzujące funkcjonowanie rodziny oraz cechy poszczególnych jej członków

 Czynniki ryzyka i  Opis 

Nieobecność rodziców Ryzyko wystąpienia krzywdzenia dziecka wiąże się z jego opuszczeniem przez jedno lub oboje rodziców. Nieobecność rodziców – fizyczna bądź psychiczna – jest czynnikiem ryzyka krzywdzenia dzieci, bez względu na ich wiek. Czynnik ten zwiększa prawdopodobieństwo zaniedbania fizycznego i emocjonalnego. Konsekwencją tego jest szukanie przez dziecko bliskości i akceptacji u osób obcych, które także mogą być potencjalnymi sprawcami krzywdzenia autorytarny styl rodzicielstwa doświadczanie przez rodzica przemocy w dzieciństwie kondycja psychiczna rodziców Prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy wobec dziecka związane jest także z tzw. autorytarnym stylem rodzicielstwa, który wynika m.in. z historii życia rodzica, cech jego osobowości oraz kondycji psychicznej. Doświadczenie przez rodzica przemocy w dzieciństwie lub bycie jej świadkiem oraz brak odczuwania bliskości z własnymi rodzicami znacząco zwiększają prawdopodobieństwo powielania podobnych zachowań wobec dzieci i wejście w rolę sprawcy. 

 Uzależnienia inne zaburzenia psychiczne rodzica konflikty kryzysy Uzależnienia i inne zaburzenia psychiczne rodzica są przyczyną większego ryzyka doświadczenia przez dziecko przemocy. Agresji w rodzinie sprzyjają też konflikty i kryzysy. samotne rodzicielstwo obecność niespokrewnionych osób dorosłych w rodzinie

 Do czynników ryzyka krzywdzenia zaliczane jest także samotne rodzicielstwo, będące dla wielu osób sporym wyzwaniem. Ograniczona ilość czasu, który rodzic może poświęcić dziecku, jest przyczyną trudności w budowaniu bliskiej relacji z dzieckiem. Dodatkowo, niestabilna sytuacja rodzinna: brak wsparcia, obecność niespokrewnionych z dzieckiem osób, mogą powodować ryzyko wystąpienia odrzucenia i agresji lub nieprawidłowych relacji. rodzina zastępcza rodzina adopcyjna Istotnym czynnikiem ryzyka jest obecność dziecka w nieprzygotowanej wychowawczo i merytorycznie rodzinie zastępczej czy adopcyjnej.

 Rodzice przyjmujący dzieci pod swoją opiekę bywają niegotowi do tego, aby radzić sobie z bardzo trudnymi emocjami skrzywdzonego wcześniej dziecka. Odrzucenie, skrajna przemoc, których dziecko mogło doświadczyć, wpływają na jego zachowanie oraz funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Porzucone dzieci postrzegają siebie jako niegodne miłości, mało ważne i zasługujące na karę. Swoim zachowaniem często prowokują do odrzucenia czy ukarania, by utwierdzić się w przekonaniach. Kary reaktywują wcześniejsze traumy dziecka i dezorganizują jego zachowanie, względem którego rodzice są bezradni.

 CZYNNIKI ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM SPOŁECZNYM

 Czynniki ryzyka i  Opis

 Izolacja społeczna Do tej grupy zalicza się głównie izolację społeczną, rozumianą jako ubogie kontakty rodziców z innymi osobami lub grupami oraz zamknięcie na relacje pozarodzinne. Sytuacja taka może sprzyjać rozwojowi przemocy, a także większej kontroli sprawcy nad swoimi ofiarami oraz ograniczać szanse na jej ujawnienie i udzielenie pomocy. ubóstwo w najbliższym otoczeniu rodziny

 Ryzyko wystąpienia krzywdzenia dzieci niosą też: ograniczenie możliwości zaspokajania potrzeb materialnych i zdrowotnych, złe warunki mieszkaniowe czy skrajne ubóstwo. Takim sytuacjom często towarzyszy stres rodziców, którzy muszą zapewnić przetrwanie sobie i dziecku przemoc i patologia

 Czynnikami ryzyka krzywdzenia dziecka są także przemoc i patologia społeczna występujące w najbliższym środowisku zamieszkania. 

Załącznik nr 2.Symptomy krzywdzenia dziecka

SYMPTOMY KRZYWDZENIA DZIECKA

Symptomy krzywdzenia dziecka – jak rozpoznać? 

Krzywdzenie, przemoc jest różnie definiowania przez badaczy przedmiotu, a także różny jest jej podział. Najlepiej będzie sięgnąć do regulacji prawnych, w których to wybrzmiewa odpowiedzialność szkoły, nauczycieli za bezpieczeństwo dziecka, a tym samym wskazana została definicja przemocy domowej.

 Odnajdziemy ją w ustawie z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1606)

Zgodnie z nią:

 „Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę, ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej – przemoc ekonomiczna istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej – cyberprzemoc.”

 Tym samym przemoc domowa obejmuje: przemoc fizyczną, przemoc psychiczną (często nazywaną emocjonalną), przemoc seksualną, przemoc ekonomiczną, cyberprzemoc. Jak pokazują badania rzadko zdarza się, aby występował tylko jeden rodzaj przemocy. Najczęściej te rodzaje przemocy przenikają się wzajemnie i wywołują podobne skutki.

 Co powinno wzbudzić uwagę nauczyciela, wychowawcy, jak może objawiać się krzywdzenie dziecka czy przemocy domowej?

 Pełna i jasna lista symptomów nie została zdefiniowana w literaturze. Zdarza się, że pewne zachowania dziecka są po prostu normą na etapie jego rozwoju. Niemniej jednak czujność nauczycieli, pracowników oświaty jest konieczna. Zmiany w zachowaniu dziecka, w zależności od jego nagłości i czasu trwania mogą być raptowne, albo dziać się pomału, sukcesywnie z dnia na dzień, co będzie mieć miejsce w przypadku przedłużającej się sytuacji krzywdzenia. Dlatego baczna obserwacja ucznia i bycie wrażliwym na przeżywane przez dziecko emocje oraz zainteresowanym przyczynami zmiany zachowania dziecka, będzie kluczowe w subiektywnej ocenie konieczności udzielenia pomocy uczniowi. 

Symptomy krzywdzenia dzieci – podział: – fizyczne – które można zauważyć na ciele dziecka, – emocjonalne, – poznawcze, – behawioralne, – fizjologiczne.

 Symptomy fizyczne: 

∙ siniaki na ciele dziecka (przede wszystkim na plecach, ramionach i udach) – świeże i w późnej fazie gojenia, duże otarcia naskórka,

 ∙ specyficzne ślady na skórze przypominające blizny po ospie, a będące pozostałościami po parzeniu dziecka papierosem, 

∙ oderwane małżowiny uszne, tzw. uszy zapaśnika (zniekształcone małżowiny od uderzania dziecka w uszy), pozbawione włosów miejsca na głowie, złamana przegroda nosowa, złamania palców dłoni, wszelkie wielokrotne złamania kości, wylewy krwawe do gałek ocznych 

∙ odparzenia na skórze wynikające z zaniedbań higienicznych, niezaopatrzone rany, ślady ugryzień przez człowieka, ślady duszenia, krępowania

 ∙ oparzenia rękawiczkowo-skarpetkowe oraz zlokalizowane na pośladkach i w dolnej części pleców, 

∙ zaburzenia psychosomatyczne, bóle wędrujące, 

∙ przemęczenie,

 ∙ problemy z trawieniem, 

∙ blizny po samookaleczeniu.

 Symptomy w sferze emocjonalnej:

 ∙ trudności w rozumieniu i wyrażaniu emocji przez dziecko

 ∙ negatywny obraz siebie,

 ∙ negatywne myśli na temat siebie i innych,

 ∙ przygnębienie, ∙ strachliwość i agresja, gniew,

 ∙ problemy z samoregulacją emocji,

 ∙ oszołomienie, otępienie,

 ∙ brak poczucia bezpieczeństwa,

 ∙ smutek, apatia, 

∙ stany lękowe, 

∙ stany depresyjne.

 Symptomy w sferze poznawczej: 

∙ trudności w nauce – pojawiające się nagle,

 ∙ problemy z koncentracją, pamięcią,

 ∙ problemy z logicznym myśleniem,

 ∙ problemy z rozwiązywaniem problemów, 

 ∙ trudności w ukończeniu zadanej pracy, 

 Symptomy w sferze behawioralnej: 

∙ problemy z subordynacją oraz podporządkowaniem wobec obowiązujących reguł – obrażenie się, uciekanie z sali zajęć , negatywne interakcje z rówieśnikami oraz z nauczycielami,

 ∙ dziwne reakcje na chęć niesienia pomocy, nieufność, 

∙ wycofanie, 

∙ ogólna nieufność wobec ludzi,

 ∙ zachowania buntownicze i agresywne,

 ∙ problemy z komunikacją,

Objawy molestowania seksualnego:

 ∙ chroniczny ból,

 ∙ zaburzenia układu pokarmowego,

 ∙ migreny lub inne częste bóle głowy,

 ∙ komplikacje ginekologiczne, 

∙ otarcia na wewnętrznej stronie ud,

 ∙ szok, lęk,

 ∙ niepokój, 

∙ zagubienie,

 ∙ wyparcie traumatycznych przeżyć,

 ∙ wycofanie,

 ∙ poczucie wstydu, 

∙ obwinianie się,

 ∙ nerwica lub ogólna nieufność wobec ludzi. 

Załącznik nr 3. Zasady bezpiecznych relacji pracownika z dzieckiem

 Zasady bezpiecznych relacji pracownicy – małoletni

 Jesteś zobowiązany/a do utrzymywania profesjonalnej relacji z małoletnimi i każdorazowego rozważenia, czy Twoja reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka/ucznia są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych małoletnich. Działaj w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji Twojego zachowania 

                                                              Zachowania POZYTYWNE 

1. W komunikacji z małoletnim zachowuj cierpliwości i szacunek 

2. Słuchaj uważnie małoletniego i udzielaj mu odpowiedzi adekwatnych do WIEKU I SYTUACJI 

3. W komunikacji z małoletnim staraj się, by Twoja twarz była na poziomie twarzy dziecka 

4. Zapewnij małoletnich, że jeżeli czują się niekomfortowo z jakimś zachowaniem, sytuacją czy słowami mogą o tym powiedzieć Tobie lub wskazanej osobie (zgodnie z wew. Procedurami) i mogą oczekiwać reakcji/pomocy

 5. Doceniaj i szanuj wkład małoletnich w podejmowanie działań i traktu je równo (bez względu na ich płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd

 6. Nie faworyzuj, a przynajmniej unikaj faworyzowania

 7. Szanuj prawo małoletniego do prywatności, a jeżeli musisz odstąpić od tej zasady wyjaśnij to (np. aby chronić dziecko, ucznia odstępujesz od zasady poufności) 

8. Podejmując decyzje dotyczące małoletniego poinformuj go o tym i staraj się brać pod uwagę jego oczekiwania

 9. Unikaj zbędnego ryzyka w pracy z małoletnim – sprawdzaj czy sprzęt i otoczenie jest bezpieczne 

10. Zawsze bądź przygotowany na wyjaśnienie swoich działań wobec małoletnich 

11. Zachowaj szczególną ostrożność wobec małoletnich które doświadczyły nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania. Takie doświadczenia mogą czasem sprawić, że dziecko będzie dążyć do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi. W takich sytuacjach powinieneś reagować z wyczuciem, jednak stanowczo i pomóc małoletniemu zrozumieć znaczenie osobistych granic.

Zachowania NEGATYWNE

1. Nie wolno Ci zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać małoletniego 

2. Nie wolno Ci krzyczeć na małoletniego w sytuacji innej niż wynikająca z jego bezpieczeństwa lub innych małoletnich.

 3. Nie wolno Ci bić, szturchać, popychać ani w inny sposób naruszać nietykalność fizyczną małoletniego

 4. Nie wolno Ci nawiązywać z małoletnim jakichkolwiek relacji intymnych lub seksualnych (seksualne żarty, komentarze, gesty, udostępnianie treści erotycznych lub pornograficznych, bez względu na formę).Wszystkie ryzykowne sytuacje, które obejmują zauroczenie małoletnim przez pracownika lub pracownikiem przez małoletniego, muszą być zgłaszane dyrekcji. Jeśli jesteś ich świadkiem reaguj, ale z zachować godność osób zainteresowanych.

 5. Nie wolno Ci utrwalać wizerunek małoletniego dla potrzeb prywatnych (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie. Dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków dzieci, jeśli dyrekcja nie została o tym poinformowana, nie wyraziła na to zgody i nie uzyskała zgód rodziców/opiekunów prawnych. Nie dotyczy to zdjęć dokumentujących dane wydarzenie zgodnie z art. 81 prawa autorskiego

 6. Nie wolno Ci zapraszać małoletnich do swojego prywatnego domu/mieszkania ani spotykać się z nimi poza godzinami pracy. Jeśli zachodzi konieczność spotkania z małoletnimi poza godzinami pracy, musisz poinformować o tym dyrekcję, a rodzice i małoletni muszą wyrazić zgodę na taki kontakt.

 7. Nie wolno Ci kontaktować się z małoletnimi przez prywatne kanały komunikacji i media (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych). Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z małoletnimi i ich rodzicami poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-mail, dziennik elektroniczny, telefon służbowy).

 8. Nie wolno Ci proponować małoletnim alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również używać ich w ich obecności.

 9. Jeżeli będziesz świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań, sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, zawsze poinformuj o tym dyrektora lub postąp zgodnie z procedurą interwencji opisaną w POLITYCE. 

10. Jeżeli utrzymujesz relacje towarzyskie lub rodzinne z rodzicami małoletniego (jeśli małoletni i rodzice są osobami bliskimi wobec pracownika) zachowuj poufność wszystkich informacji dotyczących innych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów.

 11. Nie wolno Ci przyjmować pieniędzy ani prezentów od małoletnich, ani ich rodziców. 

 12. Nie wolno Ci wchodzić w relacje jakiejkolwiek zależności wobec małoletniego lub jego rodziców. Nie wolno Ci zachowywać się w sposób mogący sugerować innym istnienie takiej zależności i prowadzący do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych. Nie dotyczy to okazjonalnych podarków związanych ze świętami w roku szkolnym, np. kwiatów, prezentów składkowych czy drobnych upominków. 

13. Nie podejmuj innego niż niezbędny kontakt fizyczny z dzieckiem Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z dzieckiem może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu: jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie, uwzględnia WIEK DZIECKA, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Kieruj się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując i odnotowując reakcję dziecka, pytając je o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie) i zachowując świadomość, że nawet przy Twoich dobrych intencjach taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez małoletniego lub osoby trzecie. Zatem można w zależności o wieku, sytuacji, innych czynników wykonywać czynności pielęgnacyjne, higieniczne, pomagania dziecku w ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu, myciu, przewijaniu i w korzystaniu z toalety, powstrzymanie dziecka od zrobienia sobie lub innym krzywdy. Kontakt fizyczny z dzieckiem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.

 14. Nie wolno Ci ujawniać informacji wrażliwych dotyczących małoletniego wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych małoletnich. Obejmuje to wizerunek dziecka, informacje o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej.

 15. Nie wolno Ci zachowywać się w obecności małoletnich w sposób niestosowny. Obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec małoletniego relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).

 16. Nigdy nie dotykaj małoletniego w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny. 

17. Nie wolno Ci angażować się w takie aktywności jak łaskotanie, udawane walki z małoletnimi czy brutalne zabawy fizyczne.

 18. Podczas wyjazdów i wycieczek niedopuszczalne jest spanie z małoletnim w jednym łóżku lub w jednym pokoju. 

 19. Jeżeli będziesz świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań, sytuacji ze strony innych dorosłych lub małoletnich, zawsze poinformuj o tym dyrektora lub postąp zgodnie z procedurą interwencji opisaną w POLITYCE/PROECDURACH WEWNĘTRZNYCH. 

Załącznik nr 4

Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi

 W naszym przedszkolu  nie ma zgody na przemoc! Ani fizyczną, ani psychiczną, ani słowną ani cyberprzemoc! Każdy z nas rozumie, że różnimy się od siebie 

Zachowania POZYTYWNE

 1. W komunikacji z kolegami/koleżankami zachowuj szacunek, nie przerywaj innym, gdy się wypowiadają .
 2.  Słuchaj innych, gdy mówią
 3.  3. Pamiętaj, że każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania, myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one dobra osobistego innych osób 
 4. 4. Pamiętaj, że żarty, które nie bawią drugiej osoby, nie są żartami i taką zabawę słowną natychmiast przerywaj
 5.  5. Stosuj słowo „NIE”, jeśli dana forma interakcji Ci nie odpowiada
 6.  6. Jeśli pojawi się między Tobą a kolegą/koleżanką, spróbuj go rozwiązać stosując komunikat JA – przykład 5 kroków: 1) Wycisz się, uspokój, zatrzymaj niepotrzebną kłótnię, zanim stracisz nad sobą kontrolę, a konflikt się tylko pogorszy. 2) Powiedz co według Ciebie jest problemem, co jest przyczyną nieporozumienia, czego oczekujesz. (komunikaty JA) 3) Słuchaj co mówi druga osoba, jakie są jej odczucia, czego ona oczekuje i podsumuj, to co usłyszałeś/usłyszałaś. 4) Upewnij się, że Twój rozmówca powiedział wszystko odnośnie swoich odczuć. 5) Wymyślcie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla Was obojga. Jeśli nie uda się Nam rozwiązać konfliktu, pamiętamy, że zawsze możemy zwrócić się o pomoc do wychowawcy. 
 7. 7. Szanuj przestrzeń intymną swoich kolegów i koleżanek 

8. Jeśli chcesz pożyczyć jakąś rzecz od kolegi/koleżanki, zapytaj

 9. Szanuj prawo innych do prywatności, nie przeglądaj rzeczy, telefonu, tabletu, komputera innych osób i ich zawartości 

10. Unikaj wchodzenia w sytuacje, które mogą mieć dla Ciebie i innych negatywne konsekwencje

Zachowania NEGATYWNE

1. Nie wolno Ci krzyczeć na koleżanki, kolegów, lekceważyć, obrażać, wyśmiewać, wykluczać z grupy

 2. Nie wolno Ci używać języka nienawiści ani tzw. Hejtu

 3. Nie wolno Ci bić, szturchać, popychać ani w inny sposób naruszać nietykalność fizyczną koleżanki/kolegi ani używać jakiejkolwiek przemocy fizycznej

 4. Nie wolno Ci nagrywać ani rozpowszechniać wizerunku kolegi/koleżanki bez ich jego/jej wyraźnej zgody 

5. Nie wolno Ci wyrażać negatywnych, prześmiewczych komentarzy na temat zachowania, pracy, wyglądu kolegów/koleżanek

 6. Nie wolno Ci pożyczać rzeczy innych bez ich zgody 

7. Nie wolno Ci zabierać, ukrywać rzeczy innych osób

Załącznik nr 5.

Karta interwencji KARTA INTERWENCJI

 Imię i nazwisko dziecka :……………………………………………………………………………………

Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia: …………………………………………………………. Opis działań podjętych przez ………………………………………………………………………………………….

 Data:…………………………………………

 Działanie: …………………………………………………………………………………………………………………..

Spotkania z rodzicami dziecka

 Data:…………………………………..

 Opis spotkania: ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe);

 1. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

 2. wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny, 

3. inny rodzaj interwencji. Jaki?……………………………………………………………………………………

 Dane dotyczące interwencji:………………………………………………………………………………………….

                                                      (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji )

 Nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyniki interwencji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

              ( działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli jednostka uzyskała informacje o wynikach/ działania    placówki/działania rodziców Data)

  Załącznik nr 6. Notatka służbowa

 ………………………………….

(pieczątka przedszkola)

                                                                                                                      …………………………………………………………………………

                                                                                                                           (miejscowość ;data)                                                                                                                      

NOTATKA SŁUŻBOWA

Nauczyciel, funkcja ……………………………………………………………………………………………………….

 Data zdarzenia: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Osoby uczestniczące w zdarzeniu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Krótki opis sytuacji (zdarzenia): …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Wnioski, ustalenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Działania, kroki podjęte przez nauczyciela: …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………….. (data i podpis) 

 Załącznik nr 7.

 Wniosek o wgląd w sytuację dziecka 

1 wzór

                                                                           Miejscowość i data :……………………………………

Sąd Rejonowy w  Zielonej Górze

Wydział Rodzinny i Nieletnich 

Ul. ………….

 Wnioskodawca: (imię, ,nazwisko) ………………………………………………………………………………

 Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze 

Uczestnicy postępowania: ………………………………………………………….(imię i nazwisko, adres)

 rodzice małoletniej: …………………………………………………………………….. (imię, nazwisko, adres) 

Wniosek o wgląd w sytuację dziecka 

Wnoszę o:

 Wgląd w sytuacje małoletniej ………………… ……………………..i wydanie odpowiednich zarządzeń opiekuńczych.

Uzasadnienie

 Do grupy przedszkolnej Akademii Przedszkolaka  uczęszcza małoletnia ……………………………………………………………………………………………….(imię, nazwisko). Małoletnia jest wyraźnie zaniedbana higienicznie, przychodzi do przedszkola  w brudnych ubraniach, jest ubrana nieadekwatnie do pór roku. W trakcie zajęć i często mówi, że jest głodna, bo mama nie zdążyła przygotować jedzenia . Dziecko  powiedziało wychowawcy, że tata nie ma pracy i często jest w domu z kolegami, razem piją alkohol. Dziecko  zaprzecza aby tata czy mama stosowali przemoc fizyczną. Mając powyższe fakty na uwadze można przypuszczać, że dobro małoletniego dziecka  jest zagrożone, a rodzice nie wykonują właściwie władzy rodzicielskiej. Dlatego zasadnym jest wgląd w sytuacje rodzinną małoletniej i ewentualne wsparcie rodziców. Osobą zajmująca się sprawą małoletniej………………………………………………………………………………………….(imię, nazwisko)

 jest pedagog ……………………………………………………………………………………….(imię, nazwisko)

 ………………………….. …………..podpis osoby reprezentującej instytucję

 Załączniki: 

1. Odpisy pisma. Uwagi: 1. Wniosek należy złożyć do Sądu Rodzinnego i Nieletnich właściwego, że względu na miejsce faktycznego zamieszkania dziecka, nie zameldowania. 2. Należy zawsze podać imię, nazwisko dziecka i adres pobytu . Tylko w takim wypadku Sąd może skutecznie pomóc, m.in. poprzez wysłanie do rodziny kuratora na wywiad.

Załącznik nr 8.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

                                                                                                                       Zielona Góra , data ……………………

Prokuratura Rejonowa w Zielonej  Górze

 ………………………………..(imię i nazwisko)

 Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 Składam zawiadomienie podejrzenia popełnienia przestępstwa molestowania seksualnego małoletniej ……………………………………….(imię i nazwisko) ur. …………………………………… r.

 przez jej ojca ……………………………………………….(imię i nazwisko). 

Uzasadnienie:

 W dniu………………….. pedagog przedszkolny …………………………………………..(imię, nazwisko) zgłosiła dyrekcji podejrzenie popełnienia przestępstwa wobec małoletniej…………….. …………..

W trakcie wykonywania przez psychologa przedszkolnego ……………………………..(imię, nazwisko) 

czynności służbowych – spotkania (należy podać daty) z małoletnią………………………………….(imię i nazwisko

 -, ujawniła ona niepokojące treści dotyczące relacji z ojcem oraz zachowań o charakterze seksualnym ojca wobec niej. Ponadto podczas uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych  małoletnia prezentuje zachowania o charakterze seksualnym wobec siebie i kolegów, które mogą wskazywać na prawdopodobieństwo nadużycia seksualnego. Mając na uwadze powyższe informacje, a także dobro i bezpieczeństwo małoletniej wnoszę o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Osobą zajmująca się sprawą małoletniej…………………………………………………………………………………………(imię, nazwisko) jest psycholog przedszkolny  …………………………………………………………………(imię, nazwisko) 

……………………………………………………………

 (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji instytucji)

 Załączniki:

 1. Odpisy pisma Uwagi: 1. Nie jest konieczne wskazywanie nazwy przestępstwa, które zostało popełnione. Jeżeli jednak mamy informacje dotycząca tożsamości ewentualnego sprawcy należy ją podać. 

2. Należy zamieścić w uzasadnieniu krótki, precyzyjny i logiczny opis sytuacji, która miała miejsce. Opis powinien być zgodny z tym, co się wydarzyło (ważne jest, by zaznaczyć np. kiedy i gdzie miało miejsce zdarzenie, kto mógł je widzieć/wiedzieć o nim, kto mógł popełnić przestępstwo, w jaki sposób zostało ujawnione w szkole, kto ma o nim informacje).

 3. Jeżeli instytucja posiada dowody w postaci dokumentu na temat zdarzenia np.: notatki służbowe pracowników, pielęgniarki, można dołączyć je do zawiadomienia 

Załącznik nr 9.

 Zasady ochrony wizerunku dziecka

  Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo wizerunków dzieci poprzez:

 1. Pytanie o pisemną zgodę rodziców oraz o zgodę dzieci przed zrobieniem i publikacją zdjęcia/nagrania.

 2. Udzielenie wyjaśnień, do czego wykorzystamy zdjęcia/nagrania i w jakim kontekście, jak będziemy przechowywać te dane i jakie potencjalne ryzyko wiąże się z publikacją zdjęć/ nagrań online.

 3. Unikanie podpisywania zdjęć/nagrań informacjami identyfikującymi dziecko z imienia i nazwiska. Jeśli konieczne jest podpisanie dziecka używamy tylko imienia. 

4. Rezygnację z ujawniania jakichkolwiek informacji wrażliwych o dziecku dotyczących m.in. stanu zdrowia, sytuacji materialnej, sytuacji prawnej i powiązanych z wizerunkiem dziecka (np. w przypadku zbiórek indywidualnych organizowanych przez naszą instytucję).

 Zmniejszenie ryzyka kopiowania i niestosownego wykorzystania zdjęć/nagrań dzieci poprzez przyjęcie zasad: 

1. wszystkie dzieci znajdujące się na zdjęciu/nagraniu muszą być ubrane, a sytuacja zdjęcia/nagrania nie jest dla dziecka poniżająca, ośmieszająca ani nie ukazuje go w negatywnym kontekście,

 2. zdjęcia/nagrania dzieci powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiać dzieci w grupie, a nie pojedyncze osoby. Rezygnację z publikacji zdjęć dzieci, nad którymi nie sprawujemy już opieki, jeśli one lub ich rodzice nie wyrazili zgody na wykorzystanie zdjęć po odejściu z Przedszkola  Przyjęcie zasady, że wszystkie podejrzenia i problemy dotyczące niewłaściwego rozpowszechniania wizerunków dzieci należy rejestrować i zgłaszać dyrekcji zgodnie z POLITYKĄ, podobnie jak inne niepokojące sygnały dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

Rejestrowanie wizerunków dzieci do użytku Przedszkola

W sytuacjach, w których  Przedszkole  rejestruje wizerunki dzieci do własnego użytku, oświadcza że:

 1. Dzieci i rodzice zawsze będą poinformowani o tym, że dane wydarzenie będzie rejestrowane. 2. Zgoda rodziców na rejestrację wydarzenia zostanie przyjęta przez nas na piśmie oraz uzyskamy przynajmniej ustną zgodę dziecka. 

 Jeśli rejestracja wydarzenia zostanie zlecona osobie zewnętrznej ( fotograf lub operator) zadbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez:

 1. zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania niniejszych wytycznych, 2. zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do noszenia identyfikatora w czasie trwania wydarzenia, 

3. niedopuszczenie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała z dziećmi bez nadzoru pracownika Przedszkola , 

4. poinformowanie rodziców oraz dzieci, że osoba/firma rejestrująca wydarzenie będzie obecna podczas wydarzenia i upewnienie się, że rodzice/opiekunowie prawni udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci. Jeśli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie jest wymagana.

 Rejestrowanie wizerunków dzieci do prywatnego użytku W sytuacjach, w których rodzice lub widzowie szkolnych wydarzeń i uroczystości itd. rejestrują wizerunki dzieci do prywatnego użytku, informujemy na początku każdego z tych wydarzeń o tym, że:

 1. Wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie zdjęć/nagrań zawierających wizerunki dzieci i osób dorosłych wymaga udzielenia zgody przez te osoby, w przypadku dzieci – przez ich rodziców.

 2. Zdjęcia lub nagrania zawierające wizerunki dzieci nie powinny być udostępniane w mediach społecznościowych ani na serwisach otwartych, chyba że rodzice lub opiekunowie prawni tych dzieci wyrażą na to zgodę,

 3. Przed publikacją zdjęcia/nagrania online zawsze warto sprawdzić ustawienia prywatności, aby upewnić się, kto będzie mógł uzyskać dostęp do wizerunku dziecka. Rejestrowanie wizerunku dzieci przez osoby trzecie i media Jeśli przedstawiciele mediów lub dowolna inna osoba będą chcieli zarejestrować organizowane przez Przedszkole  wydarzenie i opublikować zebrany materiał, muszą zgłosić taką prośbę wcześniej i uzyskać zgodę dyrekcji. W takiej sytuacji upewnimy się, że rodzice/opiekunowie prawni udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci.

 Oczekujemy informacji o:

 ∙ imieniu, nazwisku i adresie osoby lub redakcji występującej o zgodę,

 ∙ uzasadnieniu potrzeby rejestrowania wydarzenia oraz informacji, w jaki sposób i w jakim kontekście zostanie wykorzystany zebrany materiał,

 ∙ podpisanej deklaracji o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym. Personelowi szkoły nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów i osobom nieupoważnionym utrwalania wizerunku dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody rodzica dziecka oraz bez zgody dyrekcji.

 Personel przedszkola  nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi, nie przekazuje mediom kontaktu do rodziców dzieci i nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów 54 o sprawie dziecka lub jego rodzicach!

 Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przekonany, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana. W celu realizacji materiału medialnego dyrekcja może podjąć decyzję o udostępnieniu wybranych pomieszczeń instytucji dla potrzeb nagrania. Dyrekcja podejmując taką decyzję poleca przygotowanie pomieszczenia w taki sposób, aby uniemożliwić rejestrowanie przebywających na terenie instytucji dzieci.

 Zasady w przypadku niewyrażenia zgody na rejestrowanie wizerunku dziecka Jeśli dzieci, rodzice nie wyrazili zgody na utrwalenie wizerunku dziecka, będziemy respektować ich decyzję. Z wyprzedzeniem ustalimy z rodzicami i dziećmi, w jaki sposób osoba rejestrująca wydarzenie będzie mogła zidentyfikować dziecko, aby nie utrwalać jego wizerunku na zdjęciach indywidualnych i grupowych. 

Rozwiązanie, jakie przyjmiemy, nie będzie wykluczające dla dziecka, którego wizerunek nie powinien być rejestrowany. 

Przechowywanie zdjęć i nagrań Przechowujemy materiały zawierające wizerunek dzieci w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla dzieci: 

1. Nośniki analogowe zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w zamkniętej na klucz szafce, a nośniki elektroniczne zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w folderze chronionym z dostępem ograniczonym do osób uprawnionych przez instytucję. Nośniki będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa o archiwizacji i/lub okres ustalony przez placówkę w polityce ochrony danych osobowych.

 2. Nie przechowujemy materiałów elektronicznych zawierających wizerunki dzieci na nośnikach nieszyfrowanych ani mobilnych, takich jak telefony komórkowe i urządzenia z pamięcią przenośną (np. pendrive).

 3. Nie wyrażamy zgody na używanie przez pracowników osobistych urządzeń rejestrujących (tj. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery) w celu rejestrowania wizerunków dzieci.

 4. Jedynym sprzętem, którego używamy jako Przedszkole , są urządzenia rejestrujące należące do Przedszkola . 

 Załącznik nr 10. Ankieta (monitorująca)

Ankieta (monitorująca)

 Pytania ankietowe

 1. Czy znasz standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązujące w placówce, w której pracujesz?
 • Tak   
 • Nie       
 1. Czy znasz treść dokumentu Polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem?
 • Tak   
 • Nie       
 1. Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?
 • Tak   
 • Nie       

 Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?

 • Tak   
 • Nie       

 Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez innego pracownika?

 1. Jeśli tak – jakie zasady zostały naruszone? (odpowiedź opisowa)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Czy podjąłeś/aś jakieś działania: jeśli tak – jakie, jeśli nie – dlaczego? (odpowiedź opisowa) 

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem? (odpowiedź opisowa)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                  załącznik nr 2 

                                                                        do Zarządzenia Dyrektora Nr 2/2024   z dnia 15.02.2024 r.                                 

                                           OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

                                                                                                                                Zielona Góra , ………………………..

 ………………………………………… 

(imię i nazwisko pracownika)

                                                                              OŚWIADCZENIE

   1. Oświadczam, że:

 1) zapoznano mnie ze STANDARDAMI OCHRONY MAŁOLETNICH; 

2) zapoznano mnie z „Regulaminem Ochrony Małoletnich przed Krzywdzeniem”, obowiązującym w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze; 

2. Zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 ……………………………………… ( podpis pracownika)

Kodeks Etyki pracowników Akademii Przedszkolaka

ZARZĄDZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR  1/2024 z dnia 15 luty 2024 r.

w sprawie wprowadzenia w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze
KODEKSU ETYKI NAUCZYCIELI ORAZ KODEKSU ETYKI PRACOWNIKÓW  NIEPEDAGOGICZNYCH
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
 
Wprowadza się w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze zwanym dalej „Przedszkolem”:
1)       Kodeks etyki nauczycieli w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
2)       Kodeks etyki pracowników niepedagogicznych w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
1. Każdy pracownik Przedszkola składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z odpowiednim Kodeksem etyki, w którym zobowiązuje się także do przestrzegania zasad określonych w tym Kodeksie. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, dołącza się do akt osobowych pracownika.
2. Nowo zatrudniany w Przedszkolu pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się     z Kodeksem etyki z chwilą zawarcia umowy o pracę.
 
§ 3.
1. Za naruszanie postanowień odpowiedniego Kodeksu etyki, zwanego dalej „Kodeksem” nauczyciel/pracownik niepedagogiczny Przedszkola, zwany dalej „pracownikiem” ponosi odpowiedzialność karną lub porządkową, o ile przepisy prawa tak stanowią.
2. Obowiązkiem każdego pracownika jest reagowanie na każdy przejaw naruszenia lub zagrożenia naruszenia postanowień Kodeksu.
3. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Przedszkolu mają obowiązek wszechstronnego    i wnikliwego rozpatrzenia każdej informacji o naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia norm etycznych zawartych w Kodeksie.
4. W przypadku naruszenia norm etycznych dotyczących dobrych obyczajów i stosunków międzyludzkich, nienoszącego znamion naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, bezpośredni przełożony, po powzięciu informacji o naruszeniu, przeprowadza z pracownikiem rozmowę, w której wskazuje zakres nieprawidłowych zachowań oraz wyraża dezaprobatę dla takich zachowań. W przypadku powtórzenia się podobnych zachowań okoliczność ta powinna zostać uwzględniona przy ocenie pracownika.
5. Pracownik, który powziął informacje o naruszeniu lub realnej możliwości naruszenia postanowień Kodeksu, stanowiących jednocześnie naruszenie prawa powszechnie obowiązujące, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego, który, po przeprowadzeniu wstępnych wyjaśnień, przekazuje pozyskane informacje dyrektorowi Przedszkola celem podjęcia działań wskazanych w ust. 6.
6. W przypadku naruszenia norm etycznych, będącego jednocześnie naruszeniem powszechnie obowiązującego prawa:
a)       Pracodawca podejmuje czynności określone w art. 109-113 Kodeksu pracy, jeżeli nieetyczne zachowanie wypełnia przesłanki określone w art. 108 Kodeksu pracy lub odpowiednio czynności porządkowe lub dyscyplinarne określone w KP.;
b)       Pracodawca zawiadamia właściwe organy, jeżeli nieetyczne zachowanie wypełnia znamiona przestępstwa lub wykroczenia określone w przepisach prawa.

 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z dniem:
15.02.2024r.
 
 
Dyrektor Przedszkola
Agnieszka Sibilska

Zarządzenie Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze z dnia 06.września 2023 r. w sprawie zmiany czasu pracy Przedszkola 

1. W związku z licznymi prośbami Rodziców w sprawie zmiany godzin funkcjonowania przedszkola, począwszy od dnia 11 września 2023 r. do odwołania ulegają zmianie godziny pracy Akademii Przedszkolaka w Zielonej Górze

2. We wskazanym terminie przedszkole pracuje: od godz. 6:30 do godz.16:30.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Akademii Przedszkolaka

mgr Agnieszka Sibilska

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia 31 marca 2022 r.1

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195)

W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej placówki szkolno-opiekuńczej – małej i dużej, o zróżnicowanej infrastrukturze i liczebności oddziałów. Placówki szkolno-opiekuńcze różnią się m.in. zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wobec powyższego dyrektor/ kierujący placówką szklono-opiekuńczą, w zależności od istniejących warunków (w tym m. in. lokalowych, sanitarnych itp.) i zasobów kadrowych posiada kompetencje do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie placówki, w tym zorganizowanie higienicznych i bezpiecznych warunków na terenie tej placówki.

Należy mieć też na uwadze poniższe zasady.

Organizacja opieki w podmiocie:

Dyrektor placówki szkolno-opiekuńczej może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie placówki, w tym m.in. stosowania maseczek zasłaniających nos i usta.

Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

Rekomenduje się, aby dzieci po przyjściu (przebraniu się) do placówki w pierwszej kolejności myły ręce wodą z mydłem.

Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązującego regulaminu placówki w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.

Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci mogli wchodzić do budynku placówki lub na teren placówki, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.

Rekomenduje się ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły 1 VII aktualizacja 2 w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków ostrożności (tylko osoba zdrowa).

Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki.

Zaleca się wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) przynajmniej w czasie gdy dzieci nie przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć.

Zaleca się, aby personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczyli kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.

Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego, bądź innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury.

Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Jeśli pracownik podmiotu zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję choroby zakaźnej należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

Rekomenduje się zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób (dzieci).

Zaleca się, w miarę możliwości, dopilnowanie stosowania przez dzieci ogólnych zasady higieny w tym m.in: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenie się zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza koledze, nie dawaj łyka koledze, nie liż zabawki).

Rekomenduje się aktywność fizyczną u dzieci poprzez m.in. korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie podmiotu, ale z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych.

Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu.

Rekomenduje się zdrowe odżywianie i pamiętanie o nawodnieniu organizmu (stosowaniu zróżnicowanej diety, unikaniu wysoko przetworzonej żywności, jedzeniu warzyw).

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a jeśli są dozowniki płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje (tam, gdzie jest taka potrzeba również w innych wersjach językowych).

Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników.

Jeśli w placówce przeprowadza się dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Rekomenduje się, aby placówka dysponowała indywidualnymi środkami ochrony osobistej do ewentualnego użycia przez pracowników w razie potrzeby (np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka, adekwatnie do sytuacji).

Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, regularne odbieranie odpadów i czyszczenie pojemników na odpady.

Gastronomia:

Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, należy zapewnić warunki higieniczne wymagane przepisami prawa.

Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka:

Do pracy w podmiocie powinny przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.

Zaleca się, aby do placówki przychodziły dzieci bez objawów choroby infekcyjnej lub sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to także ich opiekunów.

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

Rekomenduje się wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony indywidualnej,środki myjące, preparat dezynfekujący) pomieszczenia lub wydzielenie obszaru, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.

Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami podmiotu, a także umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Główny Inspektor Sanitarny

wz. Krzysztof Saczka

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Procedury organizacji pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolaka

 w Zielonej Górze

w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID 19.

Postanowienia ogólne .

1. Procedury organizacji pobytu dzieci na terenie Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka zwanego dalej Przedszkolem zostały opracowane z uwzględnieniem Wytycznych Epidemiologicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 sierpnia 2020 r.

2.Procedury obowiązują pracowników przedszkola , rodziców dzieci i osoby upoważnione do odbioru dzieci z przedszkola.

3.Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z procedurami i bezwzględnego ich stosowania.

4.Rodzice dzieci zobowiązani są do zapoznania się z procedurami przed przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola i podpisanie zobowiązania – umowy do ich stosowania, oraz podpisania zgody na specjalne warunki pobytu dziecka w przedszkolu oraz oświadczeń o zagrożeniach .

5.W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z koniecznością zapewnienia właściwej organizacji pracy oraz dezynfekcji pomieszczeń, Przedszkole będzie przyjmowało dzieci w godzinach 7.00-17.00

6.Wszysy pracownicy przedszkola zostaną przeszkoleni i zapoznani z opracowanymi procedurami i zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania .

Procedura oceny warunków zdrowotnych dzieci przyjmowanych do przedszkola.

1. Do przedszkola mogą być przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną ,przeziębienie, kaszel ,katar , rodzice powinni każdorazowo powiadomić o stanie zdrowia dziecka

2. Rodzice dzieci z alergiami, chorobami przewlekłymi i osłabioną odpornością zobowiązani są dostarczyć zgodę lekarza specjalisty na powrót dziecka do przedszkola.

3. Dzieci mogą być przyprowadzane wyłącznie przez osoby zdrowe ,rodzice zobowiązani są do składania oświadczeń ,że w rodzinie i najbliższym otoczeniu dziecka nie ma osób przebywających w kwarantannie i izolacji.

4. Rodzice zobowiązani są do wyrażania zgody na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do przedszkola ,oraz w ciągu dnia w razie wystąpienia objawów choroby . W przypadku podwyższonej temperatury u dziecka powyżej 37,5 stopni C dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

5. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu Izolatorium, obowiązkiem Rodziców będzie niezwłoczne odebrania dziecka z przedszkola.

6. W związku z koniecznością szybkiego kontaktowania się, Rodzice zostają zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów i adresów mailowych oraz pozostawania w kontakcie z Przedszkolem.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

1. Dzieci mogą być przyprowadzane wyłącznie w godzinach od 7:00 do 8:30 odbierane w godzinach od 13.00 do 17.00

2. Rodzice doprowadzają dzieci do drzwi przedszkola z zachowaniem zasad dystansu społecznego.

3 .Z uwagi na ograniczoną powierzchnię przedsionka i szatni przedszkola i jej funkcjonalność jako ciąg komunikacyjny dla pracowników przedszkola,   Jedno z rodziców może wejść z dzieckiem do pomieszczeń przedszkolnych jeśli wymaga tego syta ja. Jeżeli nie ma konieczności wchodzenia z dzieckiem dziecko przekazujemy do Pań z obsługi, a pobyt ograniczamy do minimum. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na sale przedszkolne.

4. Rodzice przed drzwiami przedszkola powinni zdezynfekować ręce zanim nacisną przycisk domofonu, dzwonek, klamkę .

5.Po zasygnalizowaniu chęci wprowadzenia dziecka do przedszkola , Rodzice oczekują na otwarcie, po czym wpuszczają dziecko do przedsionka przedszkola , gdzie odbiera go pracownik przedszkola .

6.Rodzice oczekują na wykonanie pomiaru temperatury dziecka , po jej pozytywnym wyniku dziecko zostaje przeprowadzone do szatni, w razie podwyższonej temperatury dziecko zostaje oddane z powrotem pod opiekę rodzica .

7. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka przez osobę przyprowadzającą pod opiekę przedszkola przed procedurą pomiaru temperatury.

8. Przed wejściem na salę dzieci będą nie zwłocznie kierowane do łazienki w celu dokładnego umycia rąk.

9. W oczekiwaniu na wprowadzenie dziecka do przedszkola rodzice zachowują między sobą bezpieczną odległość 1,5 metra.

10. Rodzice po zdezynfekowaniu rąk za pośrednictwem domofonu zgłaszają dyżurującemu pracownikowi chęć odebrania dziecka i oczekują na wyprowadzenie dziecka z przedszkola. Ewentualne wejście do przedszkola przy zachowaniu zasady, że  jeden z rodziców może przebywać w szatni.

11. Dziecko może być odebrane z Przedszkola przez rodziców lub innego zdrowego, pełnoletniego domownika (upoważnionego na piśmie) z wyłączeniem osób przebywających w kwarantannie i ich domowników, przebywających w izolacji, przeziębionych, chorych.

12 .Po odebraniu dziecka z przedszkola należy niezwłocznie opuścić teren przedszkola , niedopuszczalne jest gromadzenie się na terenie przyległym do przedszkola i wspólne zabawy dzieci.

13. Dzieci nie przynoszą do Przedszkola zabawek oraz żadnych rzeczy z domu, poza niezbędnymi ubraniami , jak również nie wynoszą z przedszkola żadnych przedmiotów. Nie ma możliwości przynoszenia i wynoszenia produktów spożywczych.

14. Rodzice zaopatrują dzieci w pudełko kredek podpisanych, z którego dziecko będzie korzystać indywidualnie, dzieci nie mają możliwości wynoszenia rysunków z przedszkola.

Procedura przebywania dzieci na terenie przedszkola.

1. Po pozytywnym przejściu procedury pomiaru temperatury ciała i umyciu rąk, dzieci zostają odprowadzone do sali .

2.W sali nie może przebywać więcej niż 20 dzieci , nauczyciel i pomoc nauczyciela.

3 .Dzieci i opiekunowie zostają  przypisani do tych samych grup, w ciągu dnia w miare mozliwości organizacyjnych przedszkola. W godzinach porannych i po godzinie 16:00 dopuszczalne jest łączenie grup.

4. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw w wyznaczonych strefach przy ograniczeniu korzystania z wyłączonych z użytkowania zabawek i sprzętów, a sprzęt wykorzystywany przez dzieci jest systematycznie dezynfekowany.

5. Z pomieszczeń zostają usunięte  zabawki i przedmioty , których nie można wyprać i odkażać , jeżeli do zajęć będą wykorzystywane dodatkowe pomoce i przybory np. sportowe należy je dokładnie umyć i zdezynfekować.

6. Ze względu na konieczność dezynfekowania zabawek po każdym ich użyciu przez dziecko, liczba zabawek do dyspozycji dzieci zostanie zdecydowanie ograniczona.

7. Pomieszczenia będą wietrzone co najmniej raz na godzinę a wszystkie przedmioty i powierzchnie będą dezynfekowane przed i po zakończeniu zajęć i kilkakrotnie w ciągu dnia .

8. W przypadku organizowania odpoczynku , leżaki powinny zostać zdezynfekowane.

9. Wyjścia do ogrodu będą odbywały się według określonego harmonogramu , grupy dzieci mogą bawić się w wydzielonych strefach , nauczyciele prowadzą nadzór na dziećmi aby dzieci nie kontaktowały się między sobą zarówno w szatni jak i w ogrodzie.

10. W tym roku kalendarzowym nie będą organizowane wyjścia i wycieczki poza teren przedszkola.

11. W przedszkolu do końca roku szkolnego nie będą organizowane żadne zajęcia dodatkowe z udziałem osób trzecich z zachowaniem reżimu sanitarnego.

12. Nauczyciele kilkakrotnie w ciągu dnia informują dzieci o konieczności wielokrotnego mycia rąk w ciągu dnia zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i egzekwują ten obowiązek .

13. Nauczyciele i pracownicy obsługi stosują środki ochrony osobistej w postaci maseczek, przyłbic, rękawiczek oraz są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego 1,5 metra między sobą i w miarę możliwości od dzieci.

14. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu Izolatorium z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, a jego rodzice zostaną powiadomieni o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

Procedura współpracy z Rodzicami .

1 .Rodzice są zobowiązani do ścisłej współpracy z przedszkolem w szczególności w zakresie przestrzegania procedur i monitorowania stanu zdrowia dziecka.

2. Przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych bez żadnych objawów sugerujących chorobę zakaźną.

3. Udzielanie rzetelnej informacji w postaci złożonych oświadczeń o braku kontaktu z osobami przebywającymi w kwarantannie i izolacji i nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci jeżeli w domu przebywa osoba w kwarantannie lub izolacji.

4. Ograniczenie osób upoważnionych do odbioru dzieci zgodnie z obowiązującą procedurą.

5 .Przekazywanie do przedszkola aktualnych numerów telefonów kontaktowych i zapewnienie możliwości szybkiego kontaktu z pracownikami przedszkola.

6 .Kontaktowanie się z pracownikami przedszkola przez domofon, telefon lub mailowo. W wyjątkowych sytuacjach osobiście.

Procedura korzystania z żywienia w warunkach zagrożenia epidemiologicznego

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie cateringowe dzieciom w czasie ich przebywania na terenie Przedszkola.

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa higienicznego

3. Pracownicy przedszkola  są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur podawania posiłków i  higieny  żywienia w stanie zagrożenia epidemiologicznego.

4.Pracownicy cateringu nie mają możliwości kontaktowania się z innymi pracownikami Przedszkola, korzystają tylko z  wejścia  i ściśle przestrzegają zasad przebywania  na terenie przedszkola.

5. Dzieci pozostające w przedszkolu spożywają posiłki w sali zabaw, w której przebywają przez cały dzień, przed przystąpieniem do posiłku dokładnie myją ręce zgodnie z zaleceniami GIS.

6. Bezpośrednio przed rozkładaniem posiłków blaty stołów są starannie czyszczone odpowiednimi środkami dezynfekującymi zgodnie z procedurą dezynfekcji .

7. Rozkładaniem naczyń stołowych zajmuje się personel obsługowy , naczynia i posiłki dostarczane są do drzwi sali przez wyznaczonego pracownika obsługi .

8. Transport gotowych posiłków odbywa się z wydawali posiłków  przekazywanego personelowi pod drzwi do sali i odbierane w ten sam sposób .

9. Potrawy są nakładane na talerz na sali przez pracownika obsługi, po skończonym posiłku ta sama osoba opróżnia talerze z resztek i wystawia w specjalnym koszu za drzwi .

10. Posiłki wydawane są w ściśle określonych godzinach .

11. Po całkowitym zakończeniu wydawania posiłków naczynia stołowe przekazywane są do zmywalni naczyń stołowych, poprzez składowanie ich w wyznaczonym miejscu i odbierany przez pracownika cateringu do wypatrzenia .

12. Naczynia i sztućce są zmywane w zmywarce w temperaturze minimum 60 stopni i wyparzane.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka.

1. W Przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji dziecka, u którego stwierdzono objawy chorobowe.

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy i przeprowadzone do przygotowanego pomieszczenia gdzie pozostaje pod opieką pracownika obsługi .

3. Pracownik pozostający z dzieckiem powinien zachować szczególne środki ostrożności ,wzmocnić środki ochron osobistej ( maska , przyłbica , fartuch ochronny , zachowanie dystansu 1,5 metrowego od dziecka, po wyjściu z pomieszczenia dokładnie wymyć i zdezynfekować ręce. Maseczkę i rękawiczki zapakować do worka i wyrzucić , fartuch zdezynfekować i zmienić ubranie .

4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

5. Dyrektor lub upoważniony nauczyciel natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z Przedszkola.

6. Rodzice odbierają dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Przedszkola.

7. W przypadku stwierdzonego zakażenia Covid-19, Dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w przedszkolu, powiadamia Powiatową Inspekcję Sanitarną.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u pracownika.

1.Do pracy powinni zgłaszać się pracownicy zdrowi w przypadku występowania niepokojących objawów pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (COVID-19) dyrektor lub inny pracownik wskazany przez dyrektora powinien niezwłocznie odsunąć go od pracy.

3. Pracownika, u którego pojawiły się niepokojące objawy, sugerujące na zakażenie koronawirusem (COVID-19) należy odizolować od pozostałych osób przebywających na terenie placówki do wyznaczonego pomieszczenia.

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu odkażaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, uchwyty itp.).

5. Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) pracownicy zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do pełnienia obowiązków służbowych na terenie Przedszkola .

6. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem , należy niezwłocznie sporządzić listę osób, które w tym samym czasie mogły przebywać na terenie Przedszkola z osobą podejrzaną o zakażenie i przekazać tę listę odpowiedniemu inspektorowi sanitarnemu.

Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.

 Dyrektor – właściciel  Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka

mgr Agnieszka Sibilska

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHORE DZIECKO W PRZEDSZKOLU

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

 Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

 Warto zdać sobie sprawę, jakie powikłania i konsekwencje zdrowotne niesie ze sobą niewyleczona do końca choroba. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

 Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencja tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe konsekwencje zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

 Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

 Pracownicy przedszkola nie posiadają uprawnień do podawania dziecku lekarstw bez względu na to, czy jest to zwykły syrop na kaszel czy antybiotyk. Nie wynika to ze złej woli, lecz z obawy przed reakcją organizmu dziecka na lek. Po podaniu dowolnego leku może dojść do reakcji alergicznej lub innych powikłań zdrowotnych, a placówka nie dysponuje środkami do udzielenia dziecku pomocy w takiej sytuacji.

 Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach – opiekunach prawnych.

 Warto pamiętać!

 Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

Katar to także choroba.

Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były stale aktualne.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Aktualizacja – 1 stycznia 2021 r. – RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

25.05.2018r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO. Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

    1.    Administratorem danych osobowych osób zawierających umowę z Niepublicznym Przedszkolem AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA z  siedzibą Zielonej Górze reprezentowane przez : Agnieszkę Sibilska

Nip  9291710508 tel. 500065313

Organ prowadzący dba o to by dane osobowe zarówno dzieci, rodziców jaki i pracowników były prawidłowo zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Przy podpisywaniu umowy o naukę i opiekę przedszkolną podają Państwo następujące dane:

    •    Imię i nazwisko

    •    Adres zamieszkania

    •    Numer dowodu

    •    Pesel

    •    Numer telefonu kontaktowego

    •    Adres e‑mail

    •    Imię i nazwisko dziecka

    •    Data urodzenia dziecka

    •    Adres zamieszkania dziecka

    •    Adres zameldowania dziecka

    •    Informacje o alergiach dziecka

    •    Pesel dziecka

    •    Informacje o stanie zdrowia dziecka

    •    Informacje o wczesnym wspomaganiu rozwoju, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności opinie i zalecenia od specjalistów lub z poradni psychologiczno- pedagogicznej jeżeli takowe dziecko posiada.

    •    Imię i nazwisko oraz numer dowodu osoby upoważnionej do odbioru dziecka

Powyższe dane są nam potrzebne do :

Zawarcia i wykonania umowy i skutków prawnych wynikających z jej zawarcia (art.6 ust. 1 RODO)

    •    Realizowania umowy o naukę i opiekę zawartej z Przedszkolem Niepublicznym Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze

    •    Prawidłowemu wykonywaniu obowiązków wynikających z ustaw, uchwał i rozporządzeń adresowanych do osób edukujących, rozwijających lub przeprowadzających proces terapeutyczny z dziećmi w wieku przedszkolnym

    •    Prowadzeniu korespondencji( również elektronicznej)

    •    Prawidłowemu przepływowi informacji o dziecku

    •    Realizacji Projektów Unijnych

    •    Komunikowaniu się i udzielaniu informacji drogą mailową

    •    Zagwarantowaniu bezpieczeństwa dzieciom pozostającym pod naszą opieką w przedszkolu.

    •    Sprawozdaniom do Urzędu Miejskiego Zielona Góra,  do Systemu Informacji Oświatowej oraz GUSu

Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług związanych z opieką i edukacją .

Dane te są przetwarzane w okresie trwania umowy i po jej zakończeniu dla celów takich jak rozliczenia podatkowe, unijne i oświatowe o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia tych danych.

Możemy przetwarzać Państwa dane w innych celach ale jeżeli nie mają one podstawy prawnej musimy Państwa prosić o odrębną zgodę na przetwarzanie Państwa danych. Proszę jednak pamiętać iż mają Państwo prawo w każdym momencie wycofać wyrażoną zgodę.

Odrębne zgody mogą dotyczyć przetwarzania Państwa danych na przykład przez organizatorów zajęć dodatkowych które nie podlegają umowie o naukę i opiekę

Komu jeszcze możemy przekazać Państwa dane?

Możemy je przekazać osobą trzecim jeżeli będziemy mieli ku temu podstawę prawną. Może to być:

    •    Policja

    •    Prokuratura

    •    Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

    •    Urząd Miasta Zielona Góra

    •    Kurator Sądowy

    •    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

    •    Państwowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

    •    Ministerstwo Polityki i Spraw Społecznych

Jakie przysługuje Państwu prawo w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez naszą spółkę?

    •    Prawo do sprostowania danych czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się

    •    Prawo do całkowitego lub częściowego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych

    •    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych- czyli ograniczenie danych wyłącznie do ich przechowywania

    •    Prawo dostępu do danych- czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz ich kopii.

    •    Prawo do przenoszenia danych- czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać uzależnione jest od przepisów prawa.

    •    Prawo do sprzeciwu- mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:

    •    Na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

    •    W szczególnych sytuacjach gdy przetwarzanie Państwa danych jest w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym.

    •    Prawo do wycofania zgody- mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każda zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym celu. Proszę jednak pamiętać iż do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

    •    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Niepublicznego Przedszkola i w  kancelarii księgowej  obsługującym przedszkole Akademia Przedszkolaka.

Inspektorem Państwa danych jest Krystyna Wrzosek  i mogą się Państwo skontaktować za pomocą tel. 500065313 lub  poczty e‑mail: akademia.przedszkolaka@interia.pl

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

1.Przyprowadzanie dzieci

2.Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.

3.Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, lub wyznaczonej pomocy nauczyciela co oznacza, że są zobowiązani wprowadzić dziecko do sali, lub w okresie reżimu sanitarnego ( pandemia COVID ) i ograniczonego dostępu do pomieszczeń placówki osobie pełniącej dyżur odbierającej dziecko.

4.Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.

5.Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/opiekunów prawnych na terenie przedszkola, przed wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

6.Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.

7.Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.

8.Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.

9.Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 9.00 lub w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.

◦Odbieranie dzieci

1.Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.

2.Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1 ).

3.W grupach między oddziałowych porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci , muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy wiekowej.

4.Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.

5.Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

6.Gdy dziecko jest odbierane z ogrodu przedszkolnego, wymaga się od rodziców/opiekunów prawnych, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie.

7.Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio nauczycielowi w formie pisemnej.

8.Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/opiekuna prawnego zgłaszaną telefonicznie. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim.

9.Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

10.Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.

11.Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

12.Osoby wymienione w upoważnieniu są zobowiązane do osobistego odebrania dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi.

13.W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko są zobowiązane do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.

14.Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.

15.Rodzice/opiekunowie prawni po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić ogród przedszkolny.

16.W przypadku pozostania rodzica/opiekuna prawnego w ogrodzie przedszkolnym, po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.

17.Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.

18.Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni rodzice oraz nauczyciel.

19.Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.

20.Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci.

Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki

  1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00

2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do telefonicznego poinformowania

o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.

3. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.

4. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie

można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez pół godziny. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję o:

a) powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym,

5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora .Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym

Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

1. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.

2. Nauczycielka powiadamia dyrektora, który wydaje jej dyspozycje, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/opiekuna prawnego znajdującego się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub zachowującego się agresywnie.

3. Jeśli rodzice/opiekunowie prawni odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub gdy nieobecność rodziców się przedłuża (tj. po godzinach otwarcia przedszkola), dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych krokach.

4. Po rozeznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka (sprawdzeniu, czy rodzice przebywają w domu) dyrektor może:

a) gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z policją podjąć decyzję o dalszym postępowaniu w danej sytuacji (np. zabraniu dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli do tzw. placówki interwencyjnej).

5. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub zachowującego się agresywnie to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeśli zachodzi taka konieczność, powiadomić o tym policję (specjalistę do spraw nieletnich) w celu

dalszego zbadania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie zawiadomić sąd rodzinny.

7. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych

procedurach.

8. W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna prawnego wstanie

nietrzeźwości, środków odurzających, zachowujących się agresywnie powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej i wydział rodzinny sądu rejonowego.

Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji

1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad dzieckiem.

4. O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję .

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka

mgr Agnieszka Sibilska