Tel. 68 320-03-02, 500-065-313, 500-065-319

RODO

W związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO

Administratorem danych osobowych dzieci, ich prawnych opiekunów i pracowników przedszkola jest Agnieszka Sibilska będąca organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze ul. B.Chrobrego 50. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:

– w związku z wykonaniem umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem na podstawie art. 6 ust 1 lit. b,  RODO;

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,

 1. dane osobowe mogą być przekazywane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. do biura rachunkowego, podmiotom świadczącym usług IT, Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Zielona Góra i, Systemowi Informacji Oświatowej, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe, , Kuratorium Oświaty w  Gorzowie WLKP.)
 2. administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej,
 3. mają Państwo prawo uzyskać wszelkie informacje o swoich danych osobowych oraz kopię tych danych w siedzibie administratora.
 4. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo:

– do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,

– do sprostowania przetwarzanych danych osobowych,

– do usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Wyżej wskazane uprawnienia można realizować za pośrednictwem poczty e-mail (rodo@progres.edu.pl), listem zwykłym na adres siedziby spółki wskazany wyżej.
 2. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy/przygotowania oferty, na czas przechowywania dokumentów dla celów księgowo-podatkowych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami nie dłużej niż 10 lat, w wypadku zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” w Zielonej Górze

 

ORGANIZACJA

 1. Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” jest placówką
  wielooddziałową, zlokalizowaną w dwóch budynkach: ul. Bankowa 10 i
  B. Chrobrego 50 w Zielonej Górze.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci
  zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb,
  zainteresowań, uzdolnień.
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki stanowi dokładnie wypełniona Karta
  Zapisu Dziecka ,podpisanie Umowy o Świadczenie Usług oraz wpłacenie
  wpisowego (określonego umową o świadczenie usług na dany rok ) w dniu
  podpisania.
 4. Do placówki przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 rok życia, są
  samodzielne, komunikują swoje potrzeby. W przedszkolu dzieci leżakują tylko za
  zgodą rodzica. W razie potrzeby przedszkole może przyjąć dziecko 2 letnie , zgodnie z
  postanowieniem statutu przedszkola.
 5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o
  podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
 6. Do placówki może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. Dziecka chorego lub z
  objawami choroby nie wolno przyprowadzać. Nie zostanie ono przyjęte na grupę.
 7. Placówka funkcjonuje 12 miesięcy w roku, z uwzględnieniem dni ustawowo
  wolnymi.
 8. Przedszkole działa w godzinach od 6.45 do 17.45 .
 9. W Wigilię i Sylwestra placówka czynna jest do godz. 14.00
  W dni między świąteczne jeśli liczba zgłoszonych dzieci jest poniżej 10
  dzieci placówka jest nieczynna.
 10. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku
  szkolnym ustala dyrektor w porozumieniu z kadrą pedagogiczną.
 11. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone
  do przedszkola.
 12. Do przedszkola nie wolno przynosić własnych posiłków ( z zastrzeżeniem dzieci
  na pełnej diecie za poświadczeniem lekarza).

ZADANIA PLACÓWKI

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
 2. Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków
  pobytu.
 3. Rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów
  dzieci.
 4. Współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla ich rozwoju.
 5. Przygotowanie dzieci do nauki w szkole. Realizując powyższe zadania placówka:
  • Zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka.
  • Rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci, troszczy się o zapewnienie
   im równych szans, umacnia wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesów.
  • Stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków, dążenia do osiągania
   celów, do podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie oraz
   własne postępowanie.
  • Stara się rozwijać wrażliwość moralną dzieci, uczyć odróżniania dobra od zła.
  • Kształtuje umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, ułatwia rozumienie
   zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka oraz poszukiwania informacji.
  • Zachęca dzieci do wyrażania swoich uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami
   i dorosłymi.
  • Rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania
   własnych myśli i przeżyć.
  • Rozwija wrażliwość estetyczną, wyobraźnię i fantazję dzieci.
  • Tworzy warunki harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczy bezpiecznych i pro
   zdrowotnych zachowań.

PLACÓWKA

Placówka zapewnia opiekę, zmierza do wychowania i uczenia się dzieci w
atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom
osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
Placówka sprawuje opiekę nad dziećmi w sposób dostosowany do wieku dziecka i
jego potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem lokalowych, ekonomicznych,
technicznych i administracyjnych.

 1. Zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku
  placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki.
 2. Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka z jego wrodzonym potencjałem i
  możliwościami rozwoju w relacjach społeczno-kulturowych i przyrodniczych.
 3. Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
  językowej i religijnej.
 4. Zapewnia możliwość pobierania nauki religii przez wszystkie dzieci, których
  rodzice wyrażą takie życzenie.
 5. Współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci,
  rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeb podjęcia wczesnej
  interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole.
 6. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę
  potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach.
 7. Zapewnia się dzieciom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą
  być finansowane ze środków placówki lub dodatkowych opłat ponoszonych przez
  rodziców.

PRAWA DZIECKA

Dzieci w placówce mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a
w szczególności do:

 • właściwe zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczodydaktycznego
  i zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego
  traktowania;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź
  psychicznej;
 • poszanowania jego godności osobistej;
 • poszanowania własności;
 • opieki i ochrony;
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 • akceptacji jego osoby, takim jakim jest;
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju;
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i
  dotkliwymi zdarzeniami.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki przez rodziców lub
  upoważnioną przez rodziców osobę (pełnoletnią), zapewniającą dziecku pełne
  bezpieczeństwo.
 3. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w placówce.
 4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne
  zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 5. Powinnością rodziców jest ubezpieczyć dziecko uczęszczające do niniejszej
  placówki od następstw nieszczęśliwego wypadku. Placówka stwarza możliwość
  ubezpieczenia grupowego w placówce. Koszt takiego ubezpieczenia pokrywa rodzic
  (prawny opiekun).
 6. Rodzice mają prawo do:
  • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu
   rozwoju placówki i planów pracy w danym oddziale;
  • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów , sukcesów i
   niepowodzeń swojego dziecka;
  • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w
   rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod
   udzielania dziecku pomocy;
  • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat
   pracy placówki;
  • przebywania w placówce oraz obserwowania zajęć po wcześniejszej
   konsultacji z nauczycielem;
  • rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu
   skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi
   jego indywidualnego rozwoju.

Dyrektor
Krystyna Wrzosek
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.