PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

zgodny z aktualnymi przepisami prawa oświatowego

 

 

……………………………………………………………………………………………………………..

KONCEPCJA PRACY

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

     AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA  

                    W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Pod hasłem:  ’ ODKRYWAMY ŚWIAT’’

 

Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji edukacji przedszkolnej:

           Język angielski – codziennie. Zajęcia prowadzone przez szkołę językową JAGO 

 • Gimnastyka korekcyjna  
 • Rytmika
 • Warsztaty plastyczne
 • Koncerty Filharmonii
 • Warsztaty kulinarne „Kuchcikowo”
 • Warsztaty logopedyczne
 • Bajko terapia , aromaterapia

 ZAJĘCIA DODATKOWE ODPŁATNE:

 • Mały Karateka
 • Taniec 
 • Język Niemiecki

 Opieka specjalistów roku szk.2022/2023 :  psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta

KIERUNKI  PRACY

WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA

            NA ROK SZKOLNY 2022/2023

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

2. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

3. Budowanie pozytywnego obrazu dziecka.

4. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty międzynarodowej) oraz postawy patriotycznej.

5. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.

6. Edukacja włączająca – jako  społeczny model postrzegania niepełnosprawności

7. Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Założenia organizacyjne rocznego planu pracy:

Plan pracy opracowany został wokół głównego kierunku : ,,Odkrywamy świat”. Koncepcja  ma charakter otwarty.

Plan w ciągu roku szkolnego będzie uzupełniany przez nauczycielki z poszczególnych grup o atrakcje i propozycje dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci oraz ich zainteresowań. Plan roczny wzbogacony zostanie także o dodatkowe zajęcia prowadzone przez specjalistów i  nauczycielki w ciągu roku szkolnego, realizację wewnętrznych i zewnętrznych projektów edukacyjnych, programów edukacyjnych oraz o ew. propozycje rodziców. Taka forma planu umożliwi samodzielne decydowanie o sposobach, formach i metodach jego realizacji. Nauczyciele realizując taki plan uwzględniać będą wszystkie wymogi podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Podsumowanie realizacji rocznego planu pracy i ocena efektywności zrealizowanych działań odbędzie się dwa razy w roku w formie sprawozdań grupowych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji rocznego planu pracy rodzice będą otrzymywali raz w miesiącu podczas przekazywania wiadomości o planowanych działaniach w danym miesiącu i realizacji tematów kompleksowych w poszczególnych grupach (na tablicy dla rodziców i stronie Internetowej.

 

 

Założenia Programu Gotowości Szkolnej

Praca wychowawczo –dydaktyczna prowadzona będzie w oparciu o program : roczne przygotowanie szkolne –MAC Edukacja  „Odkrywamy Siebie „ „ Szkoła tuż tuż” opracowanie dr  Wiesława Żaba-Żabińska

W programie i w materiałach na nim opartych, wykorzystywane w pracy z dziećmi będą formy organizacyjne i metody, które pobudzają do działania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zajęcia i zabawy dowolne wyzwalające własna inicjatywę dziecka, wzmacniające ciekawość poznawczą i inspirujące do dalszych poszukiwań. Program zakłada ukształtowanie w pełni przygotowanego do obowiązków szkolnych absolwenta oddziału przedszkolnego.

Sylwetkę wychowanka kończącego oddział przedszkolny można scharakteryzować w następujący sposób:

Osiągnięcie gotowości szkolnej jest głównym zadaniem realizowanym w oddziale dzieci pięcio i sześcioletnich. Określa się ją jako moment równowagi między wymaganiami szkoły i możliwościami dziecka. Osiągnięcie gotowości szkolnej można traktować jako rezultat celowego kierowania rozwojem dziecka. Objęcie dzieci pięcioletnich  całorocznym przygotowaniem stwarza możliwość systematycznego i pełnego przygotowania dzieci do nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji włączającej dzieci odroczonych z deficytami rozwojowymi. Przygotowaniu takiemu służy realizacja wszystkich treści programowych z uwzględnieniem indywidualizacji w procesie wychowawczo-dydaktycznym.  

 

        KONCEPCJA PRACY  na rok szkolny 2021-2022

 

NIEPUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

 

W ZIELONEJ GÓRZE

 

                                                           „ODKRYWAMY ŚWIAT”

 

 „Jestem Odkrywcą i Badaczem świata”

Zadania ogólne

Wymagania Zadania – podjęte działania Przewidywane rezultaty
 1. Koncepcja pracy przedszkola Plan Roczny zgodny z Koncepcją Pracy Przedszkola.Analiza i modyfikacja koncepcji pracy przedszkola w razie potrzeb.Wychowawcy grup na zebraniach grupowych zapoznają  rodziców  z koncepcją pracy, przedstawiają ją do akceptacji, analizują potrzeby rodziców i przedstawiają je do aktualizacji i modyfikacji w ciągu roku. Zapewnianie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Podnoszenie  jakości pracy przedszkola.  Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka Eliminowanie dysfunkcji i rozwijanie talentów dziecka  

 

 

3.Wiedza i umiejętności  nabywane przez dzieci określone w podstawie programowej Przedszkolny zestaw programów:Mac Edukacja Szkoła tuż tuż, Odkrywamy Siebie W.Żaba_Żabińska Mac Edukacja „Odkrywam Siebie” W.Żaba-Żabińska Programy zawierają treści kształcenia, których realizacja prowadzi  do ukształtowania kompetencji u dzieci  określonych w  Podstawie programowej wychowania przedszkolnego
Program profilaktyczny przedszkola Wdrażanie do rozumienia oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa
Program wychowawczy przedszkola Wyrównanie szans edukacyjnych , przygotowanie do edukacji szkolnej.
Wycieczki do instytucji poza miejscem zamieszkania , wycieczki do najbliższego otoczenia oraz spacery Rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez kontakt z różnymi środowiskami.Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.
Teatrzyki Udział dzieci w oglądanych spektaklach teatralnych                    i muzycznych .Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne
Spotkania z ciekawymi ludźmiSpotkanie z policjantemSpotkanie ze strażakiemSpotkania z aktorem teatruSpotkanie z dietetyczkąSpotkanie z muzykami Filharmonii ZielonogórskiejI inne Poznawanie najbliższego środowiska.Orientacja w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby  w tym środowiskuWzbogacanie wiedzy na temat zawodów funkcjonujących w środowisku z uwzględnieniem zawodów propagujących zdrowy styl życia. 
Uroczystości przedszkolne:Pasowanie na Przedszkolaka, , Rodzinny piknik grupowy „Święto  pieczonego ziemniaka”Mikołaj, Dzień Babci i dziadka”, Bal przedszkolny”, Święto rodziny”, Dzień Dziecka, Pożegnanie 5-6 latków    Aktywne uczestnictwo w różnego typu uroczystościach zgodnie ze scenariuszem spotkania Czerpanie radości ze wspólnej zabawyRozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymiKształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej.Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych
Stałe kąciki zainteresowań(teatralny, muzyczny, plastyczny, konstrukcyjne  , badawcze i inne) Rozwijanie umiejętności społecznych , które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. Rozbudzanie ciekawości poznawczej. Wykorzystanie nabytej wiedzy  i umiejętności poprzez samodzielne  działanie.
Ramowy rozkład dnia opracowany w oparciu o podstawę programowąTygodniowy rozkład zajęć Odpowiednie zagospodarowanie czasu w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie w wymaganiami zawartymi w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.
Obserwacja i diagnoza w tym diagnoza gotowości szkolnej  Systematyczna obserwacja dzieci, dzięki której można postawić właściwą diagnozę poziomu rozwoju dziecka  w tym diagnozę gotowości szkolnej.
Plany miesięczne– plan oczekiwanych rezultatów  Systematyczne planowanie pracy z dziećmi .Uwzględniając w codziennej pracy warunki materialne , potrzeby i możliwości      i zainteresowania dzieci 
Monitoring Monitorowanie poziomu nabywanych umiejętności
Indywidualne plany pracy i IPET Realizacja indywidualnych planów uwzględniających potrzeby dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
Realizacja podstawy programowej   Realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.
Zajęcia terapeutyczne– terapia logopedyczna-terapia psychologiczna– wczesne wspomaganie rozwoju– aromaterapia– dogoterapia Poprawa sprawności psycho- fizycznej podnoszącej poziom funkcjonowania dziecka w grupie.
Kontakty indywidualne  Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych  oraz terapeutycznych z rodzicami
Współpraca z PoradniąPsychologiczno-Pedagogiczną Podnoszenie poziomu udzielanej pomocy pedagogicznej , wymiana doświadczeń , wspólne ustalenie kierunków oddziaływań.
4.Aktywność dzieci Pasowanie na Przedszkolaka Wprowadzenie najmłodszych dzieci w zasady życia w społeczności przedszkolnej.
Uroczystości z okazji „Święta pieczonego ziemniaka”  Aktywne uczestnictwo w różnego typu uroczystościach.Czerpanie radość ze wspólnej zabawy.Kształtowanie poczucia przynależności społecznej.    
,Mikołaj
Dzień Babci i dziadka
Bal przedszkolny
Święto rodziny na sportowo
Dzień Dziecka
Rozgrywki sportowe przedszkolaków Promowanie aktywności ruchowej dzieci
 Rodzinne kolędowanie ,kultywowanie tradycji ludowych i świątecznych  Uczestnictwo w zbiorowym śpiewie i muzykowaniu. Kultywowanie tradycji świątecznych.
  Tydzień sportu- Mama Tata i Ja  Promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu              i zdrowego stylu życia. Rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich.
Pożegnanie 5-6 latków „Żegnaj przedszkole ,witaj szkoło”   Aktywny udział we wspólnej zabawie. Udział dzieci  w inscenizacjach i teatrzykach. Przyjmowanie określonych  ról. Czerpanie  radości  z  możliwości występu.
5.Uspołecznienie dzieci Wprowadzenie „Kodeksu przedszkolaka” Wprowadzenie systemu motywacyjnego Program wychowawczy przedszkola Rozwijanie umiejętności , które wspomagają pozytywne widzenie siebie , lepsze rozumienie innych. Budowanie z innymi pozytywnych relacji, a także uczenie  się zasad    i norm życia w grupie.Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
Program adaptacji wstępnej ”Łagodny Start Przedszkolaka’’ Kształtowanie odporności emocjonalnej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach. Propagowanie wzorców , norm i zachowań społecznie akceptowanych
6. Procesy wspomagania rozwoju dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi Programy indywidualne i  IPET  Uwzględnienie edukacyjnych           i rozwojowych potrzeb dziecka
Grupy terapeutyczne– terapia logopedyczna– terapia zaburzeń emocjonalnych– gimnastyka korekcyjna  Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych.
Wczesne wspomaganie rozwoju  Wspomaganie procesu rozwoju dziecka . Kompensowanie dysfunkcji rozwojowych
Programy   psychologa i logopedy przedszkolnego. Program wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, empatii , samodzielnego myślenia
Program psychologa przedszkolnego , program terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami emocji w wieku przedszkolnym. Umiejętność radzenia sobie            z własnymi emocjami oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
7. Współpraca nauczycieli w procesie edukacji WARSZTATY-Wzajemna pomoc koleżeńska (dzielenie się wiedzą, pomocami dydaktycznymi, wymianaMały Einstain  na tropie wielkich odkryć”-  opracowanie  i zebranie zabaw badawczych dla dzieci od 3-6 lat N-lki wymieniają się doświadczeniami  na temat sposobów i metod   rozwijania dziecięcej kreatywności pozwalającej w uczestniczeniu w przeprowadzanych wspólnie doświadczeniach, a także do indywidualnego eksperymentowania 
Rady szkoleniowe i narady według planu  WARSZTATY ZEWNĘTRZNE wg potrzeb  Zdobywanie wiedzy, umiejętności sprawności wychowawczych i dydaktycznych, które staną się inspiracją do tworzenia nowych pomysłów, koncepcji. 
Zespoły do spraw integracji  i pomocy psychologiczno – pedagogicznej Wspólne rozwiązywanie problemów, opracowanie i realizacja  IPET 
Wczesne wspomaganie rozwoju Wspomaganie procesu rozwoju dziecka. Kompensowanie dysfunkcji rozwojowych
Ekspozycja osiągnięć przedszkolaka  Prezentowanie dyplomów i pucharów za szczególne sukcesy naszych wychowanków
1.Inauguracja roku szkolnego2020/2021  
2.Podsumowanie okresu adaptacyjnego. Diagnoza. Planowanie działań
3.Podsumowanie pierwszego półrocza 2020/21 Diagnoza. Planowanie działań
4.Zakończenie roku szkolnego Ocena efektywności oddziaływań
PEDAGOGIZACJA RODZICÓWBiblioteka pedagogiczna dla rodziców  Udostępnienie rodzicom literatury fachowej
KLUB OPTYMISTYCZNYCH RODZICÓW Współdecydowanie w sprawach przedszkola i uczestniczenie w podejmowanych decyzjach
8. Promowanie przedszkola Bieżące aktualizowanie  przedszkolnej  strony internetowej Promowanie przedszkola  w ogólnopolskiej  i lokalnej  sieci internetowej.
 Nawiązanie  współpracy z innymi przedszkolami i szkołą podstawową Dzielenie się swoimi doświadczeniami, wydarzeniami     z życia przedszkolaków. Wykorzystanie technik C. Freineta
Profil Przedszkolaka „Facebook” Promowanie przedszkola w sieci internetowej
Blog „ Jedz zdrowo” Promowanie  nawyków zdrowego odżywiania wśród rodziców
Ulotka przedszkolna Folder  informacyjny  z ofertą edukacyjna
Bieżące  informacje z życia grupyStałe tablice informacyjne Bieżące  informacje z życia grupy  

 

Konkurs recytatorski „Święta, święta Promowanie zdolności i umiejętności recytatorskich u dzieci
Wystawy plastyczne Promowanie talentu plastycznego u dzieci, Eksponowanie prac  w galerii BWA w Zielonej Górze
 Dni otwarte w przedszkolu   Zapoznanie dzieci i rodziców z nowym otoczeniem jakim jest przedszkole z organizacją pracy przedszkola, formami i metodami pracy. Nawiązanie bliskiego kontaktu w relacjach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic  a przede wszystkim zmniejszenie u dzieci napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem .
Udział w Dniach Godności Osób NiepełnosprawnychNiebieski Dzień  Integracja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną z lokalnym środowiskiem, zmniejszenie ich izolacji. Prezentacja ich dorobku artystycznego oraz ukazanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w pozytywnym świetle – jako pełnowartościowych obywateli naszego społeczeństwa, wyposażonych w wiele umiejętności – choć z różnych powodów nieodkrytych.
Forum dla rodziców – wspólne oddziaływanie przedszkola i rodziców w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych Podnoszenie jakości pracy przedszkola w oczach rodziców. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym
Forum dla nauczycieli Podnoszenie jakości pracy
9. .Współpraca z rodzicami Współpraca z rodzicami w roku szkolnym 2015/16  przebiegać będzie pod hasłem:Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”  

Formy współpracy

Warsztaty

1. „Jak chwalić dziecko .”  – październik

2. Trudne zachowania dziecka” – marzec

 

Formy współpracy

Zajęcia otwarte

Warsztaty i spotkania ze specjalistami

 

Teatr z udziałem rodziców

Konkurs dla dzieci i rodziców

1. Coś  z niczego- kukiełkowy zawrót głowy”- tworzenie zabawek z odpadów

2.Rodzinny konkurs fotograficzny  Spacer w chmurach – I edycja konkursu fotograficznego

Spotkania i wycieczki integrujące

Zajęcia z udziałem rodziców

Kącik dla rodziców KUCHCIKOWO pod hasłem ” Cztery pory roku w kuchni”

 Aktywny udział rodziców w działaniach przedszkola na rzecz zdrowego trybu życia oraz odżywiania. Aktywny udział  w proponowanych formach współpracy. Kontynuacja oddziaływań prozdrowotnych w środowisku rodzinnym.                   

 

 

Umieszczanie przepisów kulinarnych zgodnych z ideą zdrowego żywienia.

10. Współpraca ze środowiskiem Akcje charytatywne:Pomoc uskrzydla” pozyskiwanie przyborów szkolnych na rzecz dzieci potrzebujących Przeprowadzone akcje mają na celu stworzenie ogólnej atmosfery wychowawczej  opartej  na życzliwości , przyjaźni ,współpracy  oraz opiekuńczości  w stosunku do potrzebujących pomocy. Kształtowanie postawy prospołecznej u dzieci.            
Wielkanocny zajączek”  zbiórka słodyczy dla dzieci z Pogotowia dziecięcego w Zielonej Górze
„„Góra grosza”-ogólnopolska akcja zbiórki pieniędzy na  rzecz dzieci z Domu Dziecka
Podpisz pieska”- zbiórka karmy, koców dla schroniska
Podziel się książką”- akcja  mająca na celu rozwijanie czytelnictwa.
Zbieramy nakrętki”- akcja na celu zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla wybranego dziecka
Pomocnicy Św. Mikołaja – pozyskiwanie środków materialnych  dla podopiecznych z MOPS-U
Współpraca z instytucjami:Stowarzyszenie  Dalej Razem- na rzecz dzieci z autyzmem Zajęcia dla dzieci , wymiana doświadczeń miedzy nauczycielami, dzielenie się wiedzą.Przygotowanie dzieci do życia szkolnego, zniwelowanie lęków  przed nieznanym.
 Wybrana Szkoła Podstawowa  w Zielonej Górze  Zajęcia dla dzieci , wymiana doświadczeń miedzy nauczycielami, dzielenie się wiedzą.Przygotowanie dzieci do życia szkolnego, zniwelowanie lęków  przed nieznanym.
Przedszkola w Zielonej Górze Prowadzenie zajęć i porad logopedycznych. Pedagogizacja rodziców 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej- przygotowanie paczek z okazji świąt Uwrażliwianie dzieci na krzywdę innych oraz integrowanie się ze społecznością lokalną
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze   Współpraca wg harmonogramuZajęcia biblioteczne, udział- aktywizowanie rozwoju intelektualnego iemocjonalnego  dzieci.
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zielonej Górze Pomoc nauczycielom formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń 
Hospicjum Niesienie pomocy osobom chorym. , Przygotowanie dzieci na odejście bliskiej osoby.
Dom Opieki Kompatanta  przygotowanie prezentów, przedstawienia jasełkowego z okazji świąt i Dnia Babci i Dziadka Sprawianie radości osobom starszym i samotnym
11.Planowanie pracy przedszkola Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem nauczycieli podzielonych na zespoły opracowujące:– narzędzia badawcze,– przeprowadzające ankiety,– zajmujące się analizą ankiet, wyciąganiem wniosków i ustaleniem kierunków zmian. – OPRACOWANIE HARMONOGRAMU PRACY ZESPOŁÓW– OPRACOWANIE I PRZEDSTAWIENIE KOŃCOWEGO RAPORTU Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJDyrektor pełni nadzór nad realizacją podstawy w sposób systemowy, poprzez– szkolenie nauczycieli,– analizę programów pod kątem zgodności z podstawą programową przed dopuszczeniem do użytku,– monitorowanie systematyczności realizacji programów,- opracowanie arkusza–  diagnozowanie osiągnięć dzieci, informowanie rodziców o podstawie programowej  i osiągnięciach dzieci.– monitoring realizacji podstawy programowej- opracowanie karty monitoringuWyniki i wnioski wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są uwzględniane i wykorzystywane w planowaniu pracy przedszkola oraz stanowią podstawę do wprowadzanych zmian i rozwoju przedszkola.  Nauczyciele są angażowani w ewaluację wewnętrzną podejmowaną w przedszkolu. Wnioski są pomocne przy tworzeniu optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju dzieci oraz poprawianiu i udoskonalaniu własnej pracy poszczególnych nauczycieli i rozwoju placówki w kierunku poszerzania oferty edukacyjnej przedszkola, bazy i warunków lokalowych. 

 

Kalendarium imprez i uroczystości w roku szkolnym 2021/2022

 

L.p. Zadania – podjęte działania Przewidywane rezultaty 

1.

Pasowanie na Przedszkolaka Wprowadzenie najmłodszych dzieci w zasady życia w społeczności przedszkolnej.

2.

Uroczystości z okazji „Święta pieczonego ziemniaka”  Aktywne uczestnictwo w różnego typu uroczystościach.Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.Kształtowanie poczucia przynależności społecznej.   

3.

Obchody Urodzin Pluszowego Misia

4.

Halloween- Dzień Dynii

5.

,Mikołaj ” 

6.

Dzień Babci i dziadka

7.

Bal przedszkolny

8.

Święto rodziny na sportowo

9.

Dzień Dziecka

10.

Rozgrywki sportowe przedszkolaków Promowanie aktywności ruchowej dzieci

11.

Rodzinne kolędowanie ,  Uczestnictwo w zbiorowym śpiewie i muzykowaniu. Kultywowanie tradycji świątecznych.

13.

 Akademia Pana Kleksa”  Zabawy z literaturą  dziecięcą . Odgrywanie scenek na podstawie utworu literackiego lub według własnego pomysłu.Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej.

14.

„Mały artysta”Teatrzyki dziecięce Zabawy z literaturą  dziecięcą .,zabawy teatralne ,rozwijanie szeroko rozumianej aktywności twórczej

15.

  Europejski tydzień sportu  Promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu              i zdrowego stylu życia. Rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich.

16.

Pożegnanie 5-6 latków „Żegnaj przedszkole ,witaj szkoło”   Aktywny udział we wspólnej zabawie. Udział dzieci  w inscenizacjach i teatrzykach. Przyjmowanie określonych  ról. Czerpanie  radości  z  możliwości występu.

EWLUACJA KONCEPCJI

Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję. Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków- wprowadzenie koniecznych zmian . Po zakończeniu każdego roku – sprawdzenie realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian , ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych. Po zakończeniu realizacji całej koncepcji – ocena efektów realizacji koncepcji , wnioski do planowania pracy w latach następnych. Rodzice zapoznają się z Koncepcją poprzez stronę internetową , mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji

Wskaźniki efektywności koncepcji:

*          Dzieci są zadowolone i chętnie chodzą do przedszkola

*          Poszerzenie oferty edukacyjnej o elementy nowatorskie i innowacyjne

*          Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci

*          Wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole

*          Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem

*          Zadowolenie rodziców, dobra opinia o działalności przedszkola

*          Zacieśnienie współpracy z instytucjami zewnętrznymi

*          Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku

*          Wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku

Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o sprzęt specjalistyczny do edukacji dzieci

 

 

 

 

 

 

 

International-Kids

GŁÓWNY KIERUNEK PRACY

OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

KRAINA DZIECI W EUROPIE –BIS Cd.

MAŁY EUROPEJCZYK”

Jestem Polakiem – Jestem Europejczykiem

Akademia Przedszkolaka w roku szk. 2013/2014 przystąpiła  do Ogólnopolskiego Programu dla Przedszkoli autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot pt. „Kraina Dzieci w Europie – bis” .

W roku bieżącym Akademia Przedszkolaka będzie kontynuować rozpoczęty program, wzbogacony o nowe metody uczenia z poszerzeniem edukacji wielokulturowej i codziennej nauki języka angielskiego.

 • tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu rzeczywistości społeczno-kulturowej wybranych krajów, należących do Wspólnoty Europejskiej (tradycje bożonarodzeniowe, sposób spędzania wolnego czasu, dzieła kultury narodowej: muzyka i taniec);
 • poznawanie symboli europejskich (flaga UE, hymn UE, paszport UE, dzień UE, waluta UE),
 • kształtowanie postaw proeuropejskich, tolerancji i akceptacji wobec innych narodów i kultur;
 •        dostrzeganie i opisywanie różnic i podobieństw między przedstawicielami różnych narodów
  i kultur,
 • wzmacnianie własnej tożsamości narodowej, pielęgnowanie tradycji i obyczajów.

  CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Poznawanie kultury i dziedzictwa narodowego.
 2. Ukazanie wkładu Polaków w rozwój dziedzictwa kulturowego w regionie, kraju, Europie.
 3. Rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej jako podstawy tożsamości europejskiej.
 4. Poznawanie większego terytorium począwszy od kraju ojczystego.
 5. Pokazanie miejsca Polski i Europy we współczesnym świecie oraz jej relacji z państwami
  i kulturami europejskimi.
 6. Podkreślenie wagi tolerancji, poszanowania kultury i dorobku innych narodów dla budowy pokoju   w Europie.
 7. Nakreślenie postaci głównych kreatorów-twórców procesu integracji, poznanie genezy i idei UE.
 8. Określenie miejsca kultury polskiej w kulturze europejskiej.
 9. Zachęcanie do poznawania życia innych narodów europejskich, ich kultury, stylu życia, języka.
 10. Zachęcanie dzieci do kreatywności, samodzielności, otwartości.

 Oczekiwane efekty (dziecko) :

I.  Rozbudza zainteresowanie i zaciekawienie wybranymi krajami Unii Europejskiej i jest aktywne podczas zajęć z edukacji europejskiej.

II.  Nabywa wiadomości i umiejętności poprzez działanie, poznawanie w różnych formach działalności związanej z tematyką Unii Europejskiej, dlatego:

1.      wzmocni poczucie przynależności do Polski,

2.      wykształci prawidłową postawę patriotyczną,

3.      nabędzie umiejętności obcowania z innymi kulturami, tradycjami, zwyczajami,

4.      nauczy się rozpoznawać oraz nazywać symbole narodowe swojego i innych krajów Unii Europejskiej,

5.      poszerzy zakres wiedzy i wrażliwości na dobra innych narodów,

6.      będzie uczestniczyć w pracy twórczej (indywidualnej i grupowej),

 1. rozbudzi zainteresowanie literaturą wybranych krajów europejskich (itp. Dania – baśnie Andersena, Niemcy – baśnie Braci Grimm),
 2. aktywnie będzie uczestniczyć w sytuacjach edukacyjnych pozwalających dostrzegać i odkrywać ciekawe miejsca w Europie,
 3. będzie uczestniczyć w zajęciach pozwalających na doskonalenie pamięci i umiejętności kojarzenia – konkursy, quizy itp. oraz w zabawach integracyjnych rozwijających poczucie przynależności do danej grupy (rodzina, przedszkole, osiedle, miasto, państwo, Europa),
 4. wyzwoli ekspresję, spostrzeżenia, przeżycia, uczucia w różnych formach działalności związanej z tematyką Unii Europejskiej,
 5. zdobędzie podstawowy zasób informacji na temat postaw prozdrowotnych i proekologicznych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej,
 6. odkryje znaczenie komunikacji niewerbalnej z ludźmi innej narodowości,
 7. nabędzie doświadczenia w wypowiadaniu się na temat życia dzieci w innych krajach.

III.  Jest gotowe do nawiązywania bliskiego kontaktu z osobami innej narodowości uczenia oraz do samodzielnego zdobywania informacji na temat krajów europejskich oraz wzorowania się na pozytywnych postawach i doświadczeniach innych państw Unii Europejskiej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Koncepcja pracy przedszkola w roku szk. 2013/2014   Kraina Dzieci w Europie – bis    KRAINA DZIECI W EUROPIE – BIS… 2013/2014

Akademia Przedszkolaka w roku szk. 2013/2014 przystąpiła  do Ogólnopolskiego Programu dla Przedszkoli autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot pt. „Kraina Dzieci w Europie – bis” . Celem programu zwanego również edukacją wielokulturową jest kształtowanie u dzieci tolerancji wobec innych dzieci oraz likwidowanie barier, stereotypów, uprzedzeń. Program „Kraina Dzieci w Europie – bis” jest jedną z części pochodzącą z projektu „Optymistyczna Sfera Oświatowa”, który objęty jest partnerem byłej  Ministerstwa Edukacji Narodowej – Katarzyny Hall. Głównym celem tego projektu jest zmiana sposobu kształcenia oraz wychowania w przedszkolach. Założeniem programu jest poznanie krajów Europy przez dzieci, prawa dziecka oraz edukacji wielokulturowej poprzez kształtowanie u dzieci właściwych postaw, uczenie dzieci tolerancji wobec siebie i innych oraz poznawanie i szanowanie praw dziecka.

Celem tego programu jest:

 • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat Prawa Dziecka;
 • Akceptowanie odmienności i inności przez dzieci;
 • Wzbogacenie wiedzy własnej na temat innych kultur i krajów Europy; „
 • Komunikacja, porozumienie, dialog między dziećmi w grupie;
 • Tolerancja, uznanie, godność.

Projekt pt. „Kraina Dzieci w Europie – bis” pozwoli na przybliżenie dzieciom sposobu życia, kultury, obyczajów omawianych państw. Dzieci uświadomią sobie, że bez względu na miejsce zamieszkania każde dziecko ma prawa i obowiązki, własne potrzeby, marzenia oraz problemy.  Przy realizacji tego przedsięwzięcia potrzebna będzie pomoc i współpraca z rodzicami. Istotą projektu jest działać zgodnie z nowoczesną edukacją Program „Kraina Dzieci w Europie – bis” dostarcza wiele korzyści dzieciom, nauczycielom oraz rodzicom.

Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności. Nauczyciele biorą udział w programie ogólnopolskim, zdobywają nowe doświadczenia, nawiązują lepsze relacje w pracy z dziećmi oraz stosują nowe metody uczenia. Rodzice nawiązują lepszy kontakt z przedszkolem oraz cieszą się z sukcesów dzieci.

Dziecko poprzez uczestnictwo w projekcie:
       1. Uczy się, aby wiedzieć (wiedza) – Uczestnicząc w prowadzonych zajęciach   i zabawach dziecko przyswaja dostarczoną przez nauczyciela wiedzę. Wiedza, ta pozwala na komunikowanie, zdobywanie świata poprzez rozumienie, poznawanie  i odkrywanie.
    2. Uczy się, aby działać (umiejętności) – Poprzez systematyczne przebywanie  w przedszkolu dziecko osiąga różnorodne kompetencje, dzięki którym radzi sobie z różnymi zadaniami i problemami.
      3. Uczy się, aby być (system wartości i postaw) – Dzięki edukacji dziecko uczy się samodzielności, logicznego myślenia, podejmowania decyzji w różnych okolicznościach własnego życia. Dziecko uczy się przestrzegać reguł, obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych.
      4. Uczy się, aby żyć wspólnie z innymi (współistnienie i współdziałanie całej grupy społecznej) – Dziecko przebywając w grupie rówieśniczej odkrywa siebie, uczy się zauważać niepowtarzalność i odrębność każdego dziecka, współpracować z innymi dziećmi, uczy się rozwiązywać konflikty oraz planować i realizować z innymi wspólne cele. Dziecko poprzez aktywny udział w zajęciach odkrywa swoje talenty  i rozwija zainteresowania.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Glottodydaktyka to innowacyjna metoda przygotowująca dzieci do nauki czytania i pisania, opracowana przez polskiego naukowca – prof. Bronisława Rocławskiego.

Dziecięcej matematyki uczymy metodą profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Ten autorski program wspomaga rozwój dziecka w zakresie zdolności matematycznych, rozwiązywania zadań, pobudza wyobraźnię i uczy logicznego myślenia.

Ćwiczenia fizyczne prowadzimy metodą Ruchu Rozwijającego – Weroniki Sherborne. Są to twórcze ćwiczenia w formie zabawy, dające dzieciom możliwość wykorzystania własnej energii i spontanicznej aktywności, ale również uczące samoakceptacji oraz pełnej świadomości własnego ciała.

Program dydaktyczno-wychowawczy Przedszkola Akademia Przedszkolaka zakłada bardzo dobre przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej, uwzględnia pełny rozwój małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy.

Treści programu obejmują następujące obszary:

 • edukacja językowa
 • edukacja matematyczna
 • edukacja przyrodnicza
 • edukacja moralno-społeczna
 • edukacja artystyczna
 • edukacja zdrowotna
 • profilaktyka logopedyczna